Hotărârea nr. 215/2001

HOTĂRÂREA NR. 215 privind aprobarea constituirii ca venit la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate din închirieri de catre institutiile de învatamânt preuniversitar de stat (Abrogată de HCL NR. 63/2002)
01h215

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 215

privind aprobarea constituirii ca venit la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate din Închirieri de catre institutiile de Învatamânt preuniversitar de stat

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121904/19.11.2001 prin care Directia economica propune aprobarea constituirii ca venit la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate din Închirieri de catre institutiile de Învatamânt preuniversitar de stat,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin.1 si 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale art. 9 alin. 3 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "d", si "f" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba constituirea ca venit la bugetul local a cotei de 50% din veniturile realizate din Închirieri de catre institutiile de Învatamânt preuniversitar de stat, restul de 50% urmând sa constituie venituri proprii ale acestor unitati de Învatamânt.

Art. 2 Cota de 50% din veniturile realizate din Închirieri de catre institutiile de Învatamânt preuniversitar de stat, ce constituie venit la bugetul local, va fi distribuita unitatilor de Învatamânt care au realizat venituri, cu destinatie pe capitolul de obiecte de inventar.

Art. 3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola