Hotărârea nr. 214/2001

HOTÃRÂREA NR. 214 privind aprobarea virarilor de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare
01h213

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 214

privind aprobarea virarilor de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121693/16.11.2001 si raportul nr. 121902/19.11.2001 prin care Directia economica propune aprobarea virarilor de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare,

Având în vedere HCL nr. 136/2001 si HCL nr. 167/2001 prin care Agenda culturala aprobata pentru anul 2001 a fost completata cu actiuni noi si faptul ca sumele planificate initial sunt insuficiente pentru actiunile culturale ce se vor desfasura în luna decembrie,

Urmare adresei nr. 117988/09.11.2001 a Cantinei de ajutor social si solicitarii nr. 116020/06.11.2001 a Complexului Baia Neptun,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "d" si "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba virarile de credite de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu, directorul Cantinei de ajutor social si conducatorul Complexului Baia Neptun vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr .1

 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2001

                                                                                                                                    - mii lei -

Capitol articol aliniat

Denumire indicatori

Plan an initial

Plan trim IV initial

Virări trim IV

Plan an rectificat

Plan trim IV rectificat

51.02

AUTORITATI EXECUTIVE

44.397.533

14.591.592

- 380.000

44.017.533

14.211.592

51.02.02

Cheltuieli de personal

29.440.000

12.001.187

- 380.000

29.060.000

11.621.187

59.02

CULTURA RELIGIE SI ALTE ACTIUNI

12.000.000

3.903.235

+380.000

12.380.000

4.283.235

59.02.07

Casa de Cultura

2.956.000

768.155

+380.000

3.336.000

1.148.155

 

- art.34

2.956.000

768.155

+380.000

3.336.000

1.148.155

 


Anexa 2

VIRARI DE CREDITE BUGETARE ÎNTRE CAPITOLELE CLASIFICATIEI BUGETARE

                                                                               -  mii lei  -

Capitol / articol / aliniat

Program initial an

Program    intial trim.   IV

Virari de credite

Program rectificat an

Program   rectificat   trim.IV

60.02 Asistenta sociala

40 087 285

9 323 958

-300 000

39 787 285

9 023 958

60.02.07–Cantina de Ajutor Social

3 550 000

1 142 875

- 300 000

3 250 000

842 875

Cheltuieli de personal

1184 468

551 356

-170 000

1 014 468

381 356

           art. 10.01

740 086

356 800

-130 000

610 086

226 800

           art.11

180 279

87 201

- 40 000

140 279

47 201

   Cheltuieli de capital       

180 000

0

-130 000

50 000

- 130 000

          art. 72

180 000

0

- 130 000

50 000

- 130 000

63.02 Servicii si dezvoltare publica

 220 448 125  

55 328 962

+300 000

220 748 125

55 628 962

63.02.50 Alte activ. privind dezv. publica

54 318 467

22 969 346

+300 000

54 618 467

23 269 346

Art.34– Baia Neptun

1 800 000

521 520

+300.000

2 100 000

+ 821 520