Hotărârea nr. 213/2001

HOTÃRÂREA NR. 213 privind rectificarea bugetului local pe anul 2001
01h213

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 213

privind rectificarea bugetului local pe anul 2001

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 121890/19.11 2001 prin care Directia Economica propune rectificarea bugetului local pe anul 2001,

Având În vedere necesitatea suplimentarii creditelor bugetare aprobate În bugetul local,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2001 cu suma de 1.309.776 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL 213/2001