Hotărârea nr. 212/2001

HOTÃRÂREA NR. 212 privind virari de credite între capitolele clasificatiei bugetare pentru Centrul Financiar - Crese
01h212

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 212

privind virari de credite între capitolele clasificatiei bugetare pentru Centrul Financiar - Crese

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr.123538/21.11.2001 prin care Directia Economica propune aprobarea virarilor de credite între capitolele clasificatiei bugetare pentru Centrul Financiar - Crese,

Având în vedere faptul ca în urma Protocolului încheiat cu Spitalul Judetean Sibiu se impune retragerea creditelor acordate acestuia si neconsumate si deschiderea creditelor bugetare pentru Centrul Financiar nou înfiintat ,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 31 alin.1 din Legea nr. 216/2001 privind bugetul de stat, ale art. 35 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale art.60 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "d", "i" si "n" precum si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba virarile de credite între capitolele clasificatiei bugetare, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre. Bugetul de venituri si cheltuieli ale Centrului financiar - Crese se constituie din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul local.

Art.2. De la data adoptarii prezentei hotarâri se abroga prevederile art. 2 din Hotarârea nr. 181/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, privind înfiintarea Centrului financiar - Crese, institutie publica de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu la data de 29.11.2001

 

PREŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL 212/2001

                                                                                        

VIRARI DE CREDITE ÎNTRE CAPITOLELE CLASIFICATIEI BUGETARE

                                                                                                                                       - mii lei -

Capitol

articol

aliniat

Denumire indicatori

Plan initial an

Virari credite

Plan an rectificat

60.02

ASISTENTA SOCIALA

9.923.958

-600.000

9.323.958

60.02.13

Sustinerea sistemului de protectie a copilului

1.695.000

-600.000

1.095.000

58.02

SANATATE

6.540.000

600.000

7.140.000

58.02.05

Spitalul Judetean

5.240.000

- 1.619.712

3.620.288

        - cheltuieli de personal

2.956.000

- 170.794

2.785.206

        - cheltuieli materiale

2.284.000

- 1.448.918

835.082

58.02.05

Centrul Financiar – Crese

0

+2.219.712

2.219.712

        - cheltuieli de personal

0

+770.794

770.794

        - cheltuieli materiale

0

+1.448.918

1.448.918

                        PRESEDINTE,                                             

                         Aurelia Tesu                                                       Contrasemneaza

                                                                                                        SECRETAR,

                                                                                                        Iordan Nicola