Hotărârea nr. 211/2001

HOTÃRÂREA NR. 211 privind stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru
01h211

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 211

privind stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 123544/21.11.2001 prin care Directia Economica propune aprobarea indexarii cuantumului taxelor judiciare de timbru stabilite prin Hotarârea nr. 182/2000 cu indicele de inflatie prevazut În Buletinul Statistic,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 4 si 13 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru si ale art. 60 din Legea nr. 24/2000, În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba taxele extrajudiciare de timbru conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Prezenta hotarâre intra În vigoare la data de 15 ianuarie 2002, data la care se abroga Hotarârea nr. 182/2000 având acelasi obiect de reglementare.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola