Hotărârea nr. 210/2001

HOTĂRÂREA NR. 210 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Art. 7 abrogat prin HCL NR. 113/2002. Modificată și completată de HCL NR. 242/2007. Completată de HCL NR. 114/2002, HCL NR. 269/2008, HCL NR. 350/2009, HCL NR. 38/2010, HCL NR. 4/2011, HCL NR. 234/2012 și HCL NR. 333/2012. Republicată prin HCL NR. 389/2012. Modificată de HCL NR. 142/2015, HCL NR. 144/2017, HCL NR. 177/2017, HCL NR. 482/2017 și HCL NR. 412/2018)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 210

pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în municipiul Sibiu

republicată în temeiul Hotărârii nr. 389/2012 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr.124214/2001 al Direcției Administrație pentru aprobarea normelor și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

În conformitate cu prevederile art.2 din Ordonanța Guvernului României nr.2/2000 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 60 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul art.38, alin.(2), lit.”f, l, q, r,” precum și al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE


HOTĂRĂȘTE


Art.1 Se aprobă Normele și regimul contravențiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii și liniștii publice , comerț și transport în municipiul Sibiu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2002.

Art.3 Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.30/1994 cu modificările și completările ulterioare , cap.X și XI din Regulamentul de funcționare a Serviciului public de administrare și exploatare a parcărilor din municipiul Sibiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 95/2001 și orice alte dispoziții contrare.

Adoptată în Sibiu, la data de 29.11.2001

PREȘEDINTE

Aurelia Teșu


Contrasemnează SECRETAR Iordan Nicola

JUDEȚUL SIBIU

Anexa la HCL nr.210/2001


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

NORMELE ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR

PRIVIND GOSPODĂRIREA, PĂSTRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE , COMERȚ ȘI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU

CAPITOLUL I

Norme privind buna gospodărire, întreținere și curățenie, păstrarea ordinii și liniștii publice

ART. 1. Persoanele fizice și persoanele juridice sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea curățeniei și îmbunătățirea aspectului edilitar al clădirilor, curților, împrejmuirilor, căilor de acces, precum și a străzilor, drumurilor și zonelor verzi înconjurătoare. In acest scop le revin următoarele obligații :

 • a. să întrețină în stare corespunzătoare clădirile, tonetele, chioșcurile unde își desfășoară activitatea cu titlu de folosință sau proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor și vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor, fațadelor etc ;

 • b. să asigure o permanentă stare de curățenie în incintă, pe terenurile pe care le dețin, precum și pe căile de acces ;

 • c. să asigure împrejmuirea corespunzătoare a imobilelor, întreținerea pomilor, florilor și altor plantații din incinte ;

 • d. să asigure condiții de igienă prin operații de curățire, dezinsecție și deratizare a imobilelor;

 • e. Să asigure curățenia în jurul incintelor, a străzilor și trotuarelor din jurul incintelor, precum și întreținerea spațiilor verzi și plantațiilor existente pe aceste artere, iarna să curețe zăpada de pe trotuare, să asigure circulația normală a pietonilor;

f să păstreze curățenia și ordinea la locurile stabilite pentru depozitarea reziduurilor (gunoaielor) menajere, stradale și materialelor refolosibile;

 • g. agenții economici și instituțiile care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Sibiu sunt obligați să-și amplaseze la fiecare intrare din stradă un coș de dimensiuni reduse pentru ambalaje și țigări;

 • h. S.C. Piețe Sibiu S.A. și agenții economici care își desfășoară activitatea pe malul râului Cibin au obligația de a asigura curățenia și pe malul acestuia;

 • i. agenții economici și instituțiile sunt obligați să încheie contracte cu o unitate specializată pentru transportul gunoiului și deșeurilor la locul de depozitare aprobat;

Pentru preluarea la rampă și, după caz, neutralizarea gunoaielor și deșeurilor, agenții economici specializați sunt obligați să încheie contract cu unitatea care administrează rampa de gunoi.

De asemenea, au obligația să-și procure recipienții de colectare a gunoiului în maxim 15 zile de la încheierea contractului.

 • j. agenții economici și instituțiile nou înființate (sau care își modifică tehnologiile), în urma activității cărora rezultă deșeuri ce pot provoca un grad ridicat de poluare, sunt obligați să obțină avizul de la Inspectoratul pentru protecție a Mediului, privind locul de depozitare al acestor deșeuri;

 • k. se interzice agenților economici și instituțiilor distrugerea prin ardere sau îngropare a deșeurilor fără avizele Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Direcției de Sănătate Publică a județului Sibiu și al Primăriei Municipiului Sibiu;

Se interzice arderea în perimetrul orașului a substanțelor toxice, a materialelor urât mirositoare.

 • l. accesul agenților economici și al persoanelor fizice pe rampa amenajată pentru depozitarea deșeurilor se poate face numai cu avizul unității specializate care o administrează, administrare care se efectuează prin împuternicirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • m. agenților economici și instituțiilor care timp de maximum 1 lună nu achită contravaloarea serviciilor efectuate de către unitățile specializate în preluarea, neutralizarea și după caz, transportul deșeurilor, li se sistează serviciile și li se retrage autorizația de funcționare .

 • n. modificarea denumirii și a sediului agentului economic, precum și a contului bancar se va comunica în scris, în termen de 5 zile, societății comerciale care efectuează colectarea gunoiului cu care are încheiat contract;

ART. 2. Colectarea gunoiului menajer de la populație, de pe raza municipiului Sibiu, se va face conform unor grafice întocmite de unitățile specializate, avizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu și de Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.

 • a. respectarea acestora se va urmări prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu și ale Direcției de Sănătate Publică a județului Sibiu. Asociațiile de locatari, prin administrator au obligația să declare unităților specializate pe toți membrii asociației sau locatarii, în vederea stabilirii taxelor aferente pentru colectarea reziduurilor menajere;

 • b. lucrătorii unităților specializate pentru colectarea gunoiului menajer vor ridica pubelele sau containerele de la locul stabilit, dar nu mai departe de 10 m, le vor manipula cu grijă pentru a nu le degrada, păstrând curățenia străzii, iar după golire le vor pune la locul lor, curățind amplasamentul, depozitarea pe străzi fiind interzisă. La sesizarea asociațiilor de locatari, agenții economici sau instituțiile care utilizează recipienții prevăzuți pentru populație, au obligația de a încheia contract în condițiile art.1 lit. i;

 • c. prestatorii de astfel de servicii au obligația să pună la dispoziția utilizatorilor containere și pubele pentru colectarea gunoiului menajer și să le înlocuiască imediat atunci când se deteriorează;

 • d. vehiculele utilizate pentru transportul gunoiului menajer și stradal, trebuie să fie acoperite și etanșe pentru a evita pierderea gunoiului în timpul transportului;

Acestea vor fi săptămânal dezinfectate. La fel se va proceda și cu containerele. Unitățile specializate au obligația să respecte graficele de colectare a gunoaielor menajere de pe raza municipiului Sibiu.

 • e. reziduurile rezultate din operațiile de măturare a străzilor și a celorlalte locuri publice, vor fi evacuate imediat;

Pentru colectarea diverselor reziduuri (hârtii, resturi alimentare, ambalaje), Direcția Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va urmări asigurarea unui număr suficient de coșuri așezate în locuri de mare aglomerație.

 • f. funcționarea rampei de gunoi va decurge conform regulamentului de funcționare și exploatare aprobat;

 • g. wc-urile publice de pe raza municipiului Sibiu vor fi întreținute permanent în stare de igienă și funcționare de către unitățile care le administrează;

 • h. Persoanele fizice și persoanele juridice sunt obligate să încheie contracte de salubrizare menajeră (evacuarea reziduurilor menajere din gospodării) cu o unitate specializată , având obligația de a achita la timp contravaloarea prestațiilor de care au beneficiat. Unităților de salubrizare le revine obligația de a respecta prevederile contractului încheiat cu beneficiarii și graficul de ridicare aprobat. Depozitarea gunoaielor menajere se va face numai în recipienți (pubele, containere, etc) sau în locuri special amenajate în acest scop și aprobate de serviciul de resort al Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

 • i. cetățenii care beneficiază de servicii de salubritate sunt obligați a deține în proprietate recipienți de colectare a reziduurilor menajere standardizate (cu excepția celor care locuiesc în zone unde sunt amplasate containere);

 • j. ridicarea de la populație a altor reziduuri decât cele menajere se poate face pe bază de comandă la unitățile specializate, achitându-se contravaloarea acesteia sau cu mijloace proprii, depozitarea făcându-se la locurile stabilite de serviciul de resort al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, achitându-se lucrările de preluare și neutralizare a reziduurilor;

ART. 3 Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate să execute lucrări de construcții, reparații și demolări la clădiri, instalații tehnico-edilitare sau întreținere a acestora au următoarele obligații :

 • a. să împrejmuiască incintele de construcții, șantierul lucrărilor în execuție și să ia măsuri de întreținere corespunzătoare a împrejmuirilor în conformitate cu proiectul de organizare de șantier autorizat;

 • b. să depoziteze ordonat toate materialele aprovizionate inclusiv cele rezultate din demolare sau săpături, în interiorul incintelor aprobate;

 • c. să evacueze de îndată din zonele în lucru pământul, molozul și alte reziduuri , să le transporte numai pe traseele și la locurile stabilite în acest scop , în condițiile impuse de serviciul de resort al Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Șeful punctului de lucru va specifica pe foaia de parcurs pentru conducătorul auto locul de depozitare a acestora și traseele prin oraș;

 • d. să asigure curățirea (inclusiv a roților), încărcarea și etanșarea vehiculelor la ieșirea din zona construibilă, din stațiile de betoane sau alte asemenea locuri pentru a nu murdări străzile și drumurile publice prin împrăștierea încărcăturii;

 • e. să mențină ordinea și curățenia pe căile publice din zona de construcții, inclusiv a părților din calea publică care sunt cuprinse în incinta acesteia și să încheie contracte cu un agent economic specializat în colectarea , transportul și depozitarea rezidurilor.

f să nu depoziteze pământ, moloz, betoane și resturi de materiale pe raza municipiului Sibiu fără aprobare;

 • g. să amenajeze drum de acces în interiorul șantierului și până la stradă, înainte de începerea construcției pentru a se evita murdărirea străzilor;

 • h. să evite producerea și răspândirea prafului, prin stropirea cu apă a părților din clădirea în curs de demolare și a molozului încărcat în vehicule;

 • i. să instaleze la loc vizibil, până la închiderea șantierului, un panou pe care să fie inscripționate : denumirea lucrării și termenul de finalizare ; proiectantul, beneficiarul și executantul, cu precizarea sediului și numărului de telefon al fiecăruia ; numele responsabilului de șantier ; numărul autorizației de construire. De asemenea sunt obligați să asigure semnalizarea optică corespunzătoare a lucrărilor;

ART. 4. Societățile comerciale care au în administrare rețele tehnico-edilitare subterane sunt obligate să asigure repararea părții carosabile și a trotuarelor degradate ca urmare a intervențiilor efectuate precum și refacerea zonelor verzi degradate conform dispoziției primarului.

ART. 5. Agenții economici care desfășoară activități comerciale și de prestări servicii, indiferent de forma de organizare și personalul angajat sunt obligați :

 • a. să asigure ordinea și curățenia permanentă a localurilor și spațiilor exterioare aferente în care își desfășoară activitatea și a locurilor de depozitare a mărfurilor și ambalajelor;

 • b. să asigure menținerea calității mărfurilor agroalimentare expuse la vânzare respectând cerințele de protecție a consumatorilor și regulile generale de comerț;

 • c. să respecte cu strictețe normele igienico-sanitare cu privire la producția, depozitarea și desfacerea produselor alimentare;

 • d. să întrețină în stare de curățenie grupurile sociale, utilajele, mobilierul comercial și reclamele publicitare;

 • e. să participe la colectarea, îndepărtarea și depozitarea reziduurilor numai în locurile special amenajate în acest scop;

 • f. să asigure personalului angajat o ținută vestimentară adecvată specificului de activitate, în perfectă stare de curățenie;

 • g. să respecte normele de igienă și sănătate publică și să ia măsuri în permanență pentru realizarea măsurilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;

ART. 6. Instituțiile, societățile comerciale, asociațiile locatarilor și ale proprietarilor, deținătorii de imobile indiferent de destinația acestora sau de apartamente, locatarii, toți cetățenii au următoarele obligații cu privire la întreținerea și păstrarea curățeniei clădirilor, locuințelor, anexelor gospodărești, incintelor, împrejmuirilor acestora, arterelor de circulație, a locurilor publice și menținerea esteticii municipiului :

 • a. să execute, în condițiile prevăzute de lege, lucrările de întreținere, reparare și conservare a locuințelor și anexelor gospodărești și de remediere a defecțiunilor la instalațiile de apă, încălzire, la coloanele de scurgere și la canale; să întrețină curățenia și igiena în locuințe, anexele gospodărești, curți, grădini, alte terenuri pe care le dețin și în perimetrul acestora; să efectueze, prin unitățile de specialitate, lucrările de deratizare, dezinfecție și dezinsecție, în termen de 5 zile de la constatarea apariției rozătoarelor, insectelor sau germenilor patogeni;

 • b. să asigure, potrivit legii, zugrăvirea și vopsirea părților exterioare ale clădirilor, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, precum și efectuarea celorlalte lucrări de reparații și de întreținere la fațadele imobilelor. SC Urbana SA , societățile comerciale , unitățile de cooperație, instituțiile care dețin spații de locuit sunt obligate să procedeze similar persoanelor fizice;

 • c. să nu instaleze jgheaburi și burlane în alte locuri decât cele destinate prin construcție sau proiectul de modificare a construcției și să nu le modifice pe cele existente fără aprobare; scurgerea ,deversarea apelor pluviale pe trotuare constituie contravenție.

 • d. să nu păstreze în suprafața locativă mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul cel degajă deranjează pe ceilalți locatari sau care, în contact cu agenții atmosferici, se descompun și produc deteriorări sau degradări imobilului;

 • e. să nu deterioreze și să nu murdărească porțile, gardurile, jgheaburile, burlanele și fațadele clădirilor ; să nu monteze garduri din sârmă ghimpată sau improvizații de garduri din diferite materiale;

 • f. să nu folosească hârtii, scânduri sau tablă în locul geamurilor lipsă la ușile și ferestrele exterioare și să nu mențină tâmplării, obloane, rulouri de plastic la ferestre și vitrine, uși deteriorate sau care sunt confecționate din materiale plastice sau metal, pentru construcțiile situate în zonele de protecție stabilite conform legii (HCL 3/2005);

 • g. să aplice pe fiecare imobil, în loc vizibil, tăblițe tipizate cu numărul de casă;

 • h. să nu depoziteze mobilier, lăzi sau alte obiecte inestetice în balcoane , terase sau în jurul clădirilor de locuit . Locatarilor li se interzice să usuce rufele la vedere în balcoane sau pe terase;

 • i. să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor și, acolo unde este cazul, să asigure curățirea și întreținerea permanentă a șanțurilor și podețelor în zona acestora;

 • j. să desființeze împrejmuirile improvizate de pe străzi și din jurul blocurilor de locuințe și să refacă spațiile verzi aparținătoare domeniului public;

 • k. să îngrijească pomii, florile, peluzele și alte plantații din fața și perimetrul imobilelor pe care le dețin și în curți și să le reamenajeze pe cele degradate;

 • l. să asigure și să mențină curățenia trotuarelor , a locurilor de parcare pe care le dețin sau le folosesc și a drumurilor până la ax, în cazul în care nu sunt cuprinse în graficele de salubrizare;

 • m. să păstreze curățenia și ordinea pe străzi, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, săli de spectacole și în alte locuri publice ; de asemenea să nu ardă resturile vegetale și menajere în curți, pe străzi și în containere;

 • n. să păstreze în bună stare de folosință și să nu degradeze băncile, coșurile pentru hârtii, indicatoarele, panourile de afișaj, cabinele telefonice și alte asemenea dotări și mobilier urban amplasate pe străzi, în parcuri și în alte locuri publice;

 • o. să curețe de zăpadă și gheață imediat după depunere sau până la ora 8 dimineața trotuarele și rigolele din fața imobilelor pe care le dețin sau le administrează;

După curățire, în cazul formării poleiului, trotuarele vor fi presărate cu materiale antiderapante.

Nu se admite aruncarea zăpezii din curți pe străzi;

 • p. să nu desființeze platformele gospodărești. Când bătătoarele pentru covoare nu sunt amplasate la platformele gospodărești acestea se vor monta la cel puțin 6 m de ferestrele apartamentelor. Baterea covoarelor se va face între orele 9 - 14 și 17 - 20;

ART. 7. In scopul menținerii curățeniei, asigurării fluenței circulației , al creșterii nivelului estetic și de confort urban al orașului se interzice :

 • a. aruncarea sau depozitarea pe străzi, în parcuri, pe terenuri virane, malurile râului Cibin, sau în oricare alte locuri publice neautorizate a gunoaielor menajere, a altor reziduuri și gunoaie de orice fel;

 • b. deversarea apelor uzate din imobile ( locuințe sau cu altă destinație) pe străzi, precum și aruncarea gunoiului măturat de pe trotuare, în rigole sau pe carosabil;

 • c.   depozitarea pe străzi, trotuare, parcuri grădini publice, terenuri virane și piețe a materialelor de orice fel, ca : utilaje, caroserii, remorci, rulote , automobile uzate, mărfuri, ambalaje, tonete, mese, grătare materiale de construcții și altele, fără aprobarea serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu și fără plata taxelor stabilite conform legii;

Materialele aflate pe arterele de circulație în condițiile prezentului articol precum și materialele prevăzute la art. 3, lit. “b” vor fi considerate abandonate și, pe baza procesului verbal încheiat de agentul constatator vor putea fi ridicate și transportate de către societățile comerciale autorizate de pe raza Municipiului Sibiu în locuri special amenajate. În procesul verbal încheiat de agentul constatator se vor prevedea: data și locul ridicării materialelor, felul și cantitatea acestora și locul de depozitare.

Proprietarii sau administratorii materialelor le vor putea ridica de la locul depozitării , în termen de maxim 15 zile de la data încheierii procesului verbal , după plata anticipată a amenzii , a cheltuielilor de transport și depozitare. Calitatea de proprietari sau de administratori și-o vor dovedi cu acte legale.

Dacă în termenul prevăzut la aliniatul precedent materialele nu vor fi revendicate, acestea vor putea fi valorificate la prețurile legale, iar sumele rezultate se vor vărsa la bugetul local, după scăderea cheltuielilor societății prestatoare.

 • d. Degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, monumentelor și mobilierului urban de pe raza municipiului Sibiu precum și inscripționarea neautorizată a unor cuvinte, figuri, desene sau deteriorarea prin scriere, marcare, gravare, zgâriere, pulverizare, schițare, a oricărei suprafețe de pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Sibiu (HCL 242/2007);

 • e. accesul, staționarea și circulația autovehiculelor pe trotuare și zone verzi, cu excepția locurilor semnalizate ca atare, precum și spălarea lor pe străzi, în locurile de parcare publice, cu excepția spațiilor special amenajate;

In perioada de iarnă parcarea autovehiculelor se va face astfel încât să nu fie stânjenită funcționarea utilajelor de curățenie și deszăpezire a străzilor.

 • f. repararea autovehiculelor în spațiile aparținând domeniului public;

 • g. staționarea autovehiculelor în parcările administrate de Primăria Municipiului Sibiu, fără a avea tichet de parcare corespunzător sau fără a-l avea afișat pe bordul mașinii , în interior;

g1. Parcarea în locurile inscripționate cu “Loc de parcare cu folosință exclusivă” fără a poseda și afișa la loc vizibil autorizația de parcare (HCL 114/2002, HCL 234/2012)

 • h. lipirea, scrierea sau expunerea de afișe sau anunțuri aparținând organizațiilor, asociațiilor, partidelor politice, fundațiilor, instituțiilor, agenților economici, persoanelor fizice autorizate, etc. în alte locuri decât pe panourile speciale de afișaj precum și ruperea afișelor

Firmele de publicitate vor menține panourile de afișaj în bună stare, estetice, nedegradate ( HCL 242/2007)

h1) distribuirea de pliante, materiale sau obiecte cu scopul de a promova produsele, serviciile sau imaginea unui agent economic, organizație non-profit etc. pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu fără aprobarea Primăriei Municipiului Sibiu; (HCL 333/2012)

h2) colectarea de fonduri pe domeniul public și privat al municipiului Sibiu fără aprobarea Primăriei Municipiului Sibiu. (HCL 333/2012)

 • i.  staționarea pe trotuare a autovehiculelor care aprovizionează agenții economici , amplasarea containerelor cu sau fără marfă pe trotuare, pe carosabilul străzilor sau pe zonele verzi;

 • j. poluarea fonică și producerea de zgomot de către persoane fizice sau persoane juridice (agenți economici și conducători auto) prin utilizarea unor sisteme audio, prin ambalarea repetată a motoarelor mașinilor, motocicletelor și motoretelor la pornire și la oprirea în curți și în cartierele de locuințe, producerea de zgomote prin orice mijloace în apartamentele, casele de locuit, parcări sau spațiile special amenajate staționării autovehiculelor, dacă aceste zgomote tulbură liniștea publică sau a altor locatari (HCL 242/2007)

 • k. menținerea unor firme sau reclame deteriorate, inestetice, incomplete sau depășite pe fațadele sau acoperișurile imobilelor, în vitrinele magazinelor sau amplasate pe străzi;

 • l. abrogat de art.8 din HCL nr.113/2002 ;

 • m. aruncarea în locurile publice a alimentelor, hârtiilor, țigărilor, ambalajelor, etc;

n) Distrugerea prin orice mijloace a copertinelor, colantelor sau cititoarelor de bancnote a automatelor pentru parcare;(HCL 269/2008)

o) Scrierea sau inscripționarea indicatoarelor pentru parcare și a tăblițelor adiționale; (HCL 269/2008)

p) Deteriorarea capacelor pilonilor mobili, a pilonilor mobili compleți, a brațelor de bariere, a cititoarelor de carduri, a semafoarelor pilonilor mobili; (HCL 269/2008)

r) Distrugerea sau deterioararea prin orice mijloace a pilonilor metalici pentru delimitarea trotuarelor, a pilonilor de plastic pentru delimitarea pistelor de biciclete sau a pilonilor de piatră; (HCL 269/2008)

s) Deterioarea cutiilor metalice din ansamblul barierelor, a stâlpilor de orientare și a suporților de biciclete. (HCL 269/2008)

Se interzice comerțul ambulant cu semințe comestibile și consumul acestora pe străzi ,stadioane și în alte locuri publice .

ART. 8. Cu privire la creșterea animalelor și păsărilor se stabilesc următoarele norme :

 • a. „Se interzice creșterea animalelor mari ( bovine, cai ), precum și a porcilor și a oilor, în tot municipiul Sibiu, începând cu data de 01.01.2006.

Creșterea animalelor mici (cu excluderea porcilor și a oilor) și a păsărilor de curte, este permisă numai în zona stabilită prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, cu condiția să fie ținute în cotețe sau în curți bine închise

Se interzice creșterea animalelor mici și a păsărilor în alte zone din municipiul Sibiu decât cea stabilită prin Anexa nr.2, alte străzi decât cele stabilite în Anexa nr.2 constituind zonă de restricție totală pentru creșterea animalelor mari sau mici, precum și a păsărilor de curte.

Se interzice creșterea animalelor mici și a păsărilor de orice fel în alte locuri decât cele amenajate în acest scop, igienice și dezinfectate, amplasate la minimum 10 m. distanță față de locuințe și cu respectarea normelor sanitar-veterinare de prevenire și transmitere a bolilor la om și animale.”( HCL 216/2004)

 • b. plimbarea câinilor fără botniță, lesă și carnet de sănătate este interzisă;

Nu se admite intrarea cu câini în instituțiile publice, magazine, piețele de desfacere a produselor agroalimentare, ștranduri, grădini publice, stadioane.

 • c. persoanele fizice și juridice care dețin câini cu vârsta mai mare de 6 luni sunt obligate să-i declare în vederea stabilirii taxei , la Primăria Municipiului Sibiu. Declararea se va face la 7 zile de la dobândirea câinilor sau împlinirea vârstei;

 • d. deținerea și creșterea câinilor în apartamente situate în blocuri de locuințe sau în clădiri cu mai multe apartamente se pot face numai cu aprobarea asociației de locatari sau proprietari; acolo unde nu există asociații, cu aprobarea tuturor celorlalți locatari din imobil;

Toate persoanele care dețin câini mai mari de 6 luni se vor îngriji ca aceștia să fie vaccinați contra turbării în fiecare an, fără a se depăși intervalul de 1 an cu mai mult de 3 zile.

Vaccinarea va fi atestată prin carnetul de sănătate pe care deținătorul îl va prezenta organelor de control.

ART. 9. Pentru asigurarea unei funcționalități corespunzătoare și conservarea fondului locativ și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea municipiului Sibiu se interzice :

 • a. spargerea coloanelor și evacuarea apelor uzate menajere în subsoluri. Amenda se suportă de către cei vinovați sau de asociația de proprietari sau locatari, cu obligația de a remedia coloanele și a igieniza subsolul , pe cheltuiala celui vinovat.

 • b. degradarea sau neremedierea defectelor la instalațiile sanitare sau termice în locuințe;

 • c. degradarea acoperișurilor, teraselor prin montarea antenelor de orice fel;

 • d. împiedicarea folosirii normale a dependințelor comune de către colocatari;

ART. 10 Pentru păstrarea ordinii și liniștii publice în municipiul Sibiu se interzice :

 • a. efectuarea de probe sonore, de către comercianții de casete audio, în spații deschise;

 • b. comercializarea și consumul de băuturi alcoolice pe străzi, în parcuri sau în alte locuri neautorizate;

 • c. producerea de zgomote de orice fel, de natură să deranjeze vecinii, în intervalul de timp cuprins între orele 22,00 - 6,00, cu excepția cazurilor în care se obține acordul vecinilor sau în cazul unor manifestări publice autorizate de Primarul Municipiului Sibiu;

C A P I T O L U L II

Norme privind desfășurarea corespunzătoare a activității de comerț în piețe, târguri și oboare

ART. 11. Activitatea de comerț constă în desfacerea de produse agroalimentare și alte mărfuri în piețe, târguri și oboare, iar pentru asigurarea ordinii și curățeniei în incinta acestora cetățenii trebuie să se conformeze următoarelor reguli :

 • a. în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Sibiu se comercializează numai produse agroalimentare necesare aprovizionării populației sau agenților comerciali de profil. Vânzarea altor bunuri, din producția proprie sau cu regim ocazional, se poate face în Piața Obor, în spațiile special amenajate;

 • b. este interzisă vânzarea oricăror produse pe suprafețele destinate circulației pietonilor sau vehiculelor din piață, precum și blocarea căilor de acces;

 • c. accesul mijloacelor de transport în incinta piețelor agroalimentare se poate face numai în vederea depozitării sau ridicării produselor, ambalajelor sau deșeurilor, după care acestea vor trebui să fie curățate și în condiții tehnice care să nu producă poluarea. De asemenea, nu se admite staționarea căruțelor în piață;

 • d. este interzisă depozitarea ambalajelor în piețe, târguri , oboare și în alte locuri decât cele stabilite și care împiedică circulația normală;

 • e. este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice și a preparatelor calde și reci în incinta piețelor, în afara spațiilor comerciale special amenajate în acest scop și autorizate de către organele competente;

 • f. este interzisă sacrificarea animalelor în spațiile deschise sau alte locuri publice.

Comercializarea produselor de origine animală se poate face numai în spațiile special amenajate din incinta piețelor, în condițiile sanitar-veterinare stabilite de legislația în vigoare. Accesul în spațiile autorizate se poate face numai cu acordul scris al organelor sanitar-veterinare pentru produsul, producătorul și ziua respectivă. Răspunderea pentru nerespectarea celor de mai sus revine comerciantului

 • g.  fiecare cetățean este obligat să păstreze curățenia piețelor și să manifeste un comportament civilizat, de natură să nu stânjenească activitatea celorlalți, precum și buna desfășurare a activității pieței. Se interzice vânzarea ambulantă a semințelor comestibile și a altor produse de acest fel care provoacă murdărie;

 • h. cetățenii sunt obligați să respecte programul de funcționare și igienizare al piețelor, precum și regulile stabilite de administrația acestora în vederea asigurării unui climat civilizat de comerț;

 • i. este interzisă aducerea sau prezentarea la vânzare a produselor murdare, alterate sau degradate, precum și sortarea acestora în incinta pieței;

 • j. comercianții sunt obligați să curețe zilnic, de câte ori este necesar, spațiile deținute;

 • k. S.C Piețe Sibiu S.A va amenaja și întreține în condiții optime de ordine și curățenie târgurile, oboarele și piețele agroalimentare. În piețe va instala pubele sau containere acoperite cu capac pentru colectarea și depozitarea reziduurilor;

 • l.  se interzice depozitarea deșeurilor menajere de către locatarii din vecinătate în containerele aparținând piețelor;

 • m. se interzice comercializarea , pe raza municipiului Sibiu a ciupercilor provenite din flora spontană. Se pot comercializa numai ciuperci provenite din unitățile de producție autorizate ( ciupercării), însoțite de certificat de calitate și certificat fito-sanitar care atestă faptul că sunt comestibile;

C A P I T O L U L III

Norme privind transportul de mărfuri și persoane

ART. 12. Pentru respectarea strictă a ordinii și întărirea siguranței în circulație a mijloacelor de transport, păstrarea curățeniei și aspectului corespunzător al acestora, precum și pentru respectarea ritmicității circulației și asigurarea condițiilor optime de călătorie, societățile comerciale de transport public și persoanele particulare autorizate să efectueze transportul sunt obligate:

 • a. să interzică punerea în circulație a autovehiculelor de orice fel care nu îndeplinesc condițiile tehnice, de curățenie și igienă, poluează atmosfera sau au scurgeri de carburanți sau lubrifianți;

 • b. să asigure curățenia și igienizarea mijloacelor de transport pe care le dețin sau folosesc, pe tot timpul în care acestea sunt în circulație. În acest scop conducătorii auto și vatmanii sunt obligați să folosească perioada de timp în care staționează la stațiile terminale, în refugii sau bucle de întoarcere, pentru curățenie și, dacă este nevoie, spălarea mijloacelor de transport în comun pe care le deservesc, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare de transport pentru călători;

 • c. să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăștierea lor în timpul transportului și murdărirea sau degradarea domeniilor publice;

 • d. să asigure curățirea drumurilor publice după efectuarea operațiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;

 • e. să asigure curățirea locurilor de încărcare-descărcare din gări, autogări, aeroport, piețe, oboare și târguri;

 • f. să asigure salubrizarea stațiilor terminale de transport în comun de pe liniile deservite;

ART. 13. Cetățenilor care folosesc autobuze, troleibuze, tramvaie și alte mijloace de transport în comun le este interzis :

 • a. să căl ătorească pe scări și barele de protecție ale mijloacelor de transport în comun , urcarea sau coborârea în timpul mersului și forțarea ușilor;

 • b. să blocheze ușile mijloacelor de transport;

 • c. să transporte păsări, animale vii, baloturi, obiecte și bagaje voluminoase, geamuri sau oglinzi, precum și materiale inflamabile sau explozibile;

 • d. să fumeze, scuipe, consume semințe și înghețată, să arunce hârtii și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;

 • e. să cânte, să provoace zgomote puternice, să adreseze cuvinte injurioase la adresa călătorilor, controlorilor și a personalului de deservire a mijloacelor de transport în comun;

f să căl ătorească fără bilet, abonament sau legitimație adecvată mijlocului de transport folosit ; la cererea organelor de control sunt obligați să prezinte actul de identitate și legitimația de călătorie;

 • g. să întrețină discuții cu conducătorul mijlocului de transport în timpul mersului;

 • h. oprirea fără motive justificate între stații a mijloacelor de transport în comun ori schimbarea rutei acestora de către persoane neautorizate sau neabilitate de lege;

 • i. să degradeze prin orice mijloace a vehicule de transport în comun atât în mers, cât și în timpul staționărilor;

 • j. transportul câinilor în mijloacele de transport în comun, fără dovadă de vaccinare, lesă și botniță;

 • k. să consume alimente și băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun;

 • l. conduc ătorilor mijloacelor de transport în comun primirea persoanelor străine în cabine;

C A P I T O L U L IV

Norme specifice privind protecția, conservarea și dezvoltarea parcurilor, plantațiilor, zonelor verzi, bazelor și obiectivelor sportive, spațiile și locurile de joacă pentru copii și surselor naturale de importanță locală

ART. 14. In vederea conservării și dezvoltării parcurilor, zonelor florale, spațiilor verzi din perimetrul municipiului Sibiu se interzice :

 • a. tăierea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților ori lăstarilor fără aprobarea Primăriei Municipiului Sibiu;

 • b. distrugerea prin orice mijloace sau degradarea arborilor, puieților, lăstarilor, precum și degradarea mobilierului urbanistic aferent;

 • c. schimbarea destinației zonelor verzi, a bazelor sportive și a spațiilor de joacă pentru copii, fără autorizație;

 • d. circulația cu biciclete, motociclete sau alte vehicule în parcuri, cu excepția pistelor marcate corespunzător.

 • e. pășunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile râului Cibin și pe străzile municipiului;

 • f. lăsarea liberă a animalelor și păsărilor în parcuri, grădini publice, zone verzi sau alte locuri oprite accesului acestora;

 • g. cosirea, fără autorizație, a ierbii din parcurile și grădinile publice;

 • h. distrugerea de zone verzi amenajate cu gazon, arbuști, trandafiri, arbori, flori anuale, bienale , perene;

 • i. degradarea zonelor verzi, a bazelor sportive și a spațiilor de joacă pentru copii prin rupere, călcare, tăiere, etc;

 • j. circulația sau staționarea autovehiculelor și vehiculelor de orice fel pe peluzele dintre carosabil și trotuare; vehiculele staționate în spațiile amintite se pot bloca sau ridica și transporta, în condițiile stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu prin hotărâre;

 • k. înscrierea oricăror însemne pe băncile și obiectele depuse în locurile publice, precum și montarea acestora de către persoane neautorizate;

 • l. fixarea pe arbori a anunțurilor de orice fel;

 • m. negreblarea frunzelor uscate sau netransportarea lor în locurile destinate folosirii sau arderii;

 • n. distrugerea marcajelor sau schimbarea sensului acestora, deteriorarea potecilor, cablurilor de susținere, podețelor sau a altor dotări destinate circulației turistice, precum și deteriorarea refugiilor și încrustarea de însemne pe trunchiurile arborilor, pe traseele turistice;

 • o. organizarea de bivuacuri, de corturi sau aprinderea focurilor în locuri publice;

 • p. pășunatul cu orice fel de animale pe terenurile agricole, înainte și după data stabilită, inclusiv folosirea terenurilor de pășunat altfel decât au fost repartizate pe specii de animale;

r) Comportamentul necorespunzător manifestat prin orice fel de mijloace față de animalele Grădinii Zoologice Sibiu; (HCL 269/2008)

s) Trecerea persoanelor peste bara de protecție, la Grădina Zoologică; (HCL 269/2008)

ș) Intrarea la Grădina Zoologică fără bilet sau prin alte locuri decât poarta de acces pentru vizitatori; (HCL 269/2008)

t) Pescuitul fără achitarea taxei stabilite; (HCL 269/2008)

ț) Scăldatul pe timpul verii sau patinajul pe timpul iernii, pe lacurile din incinta Grădinii Zoologice; (HCL 269/2008)

u) Distrugerea materialului de agrement (bărci, hidrobiciclete, vâsle), a materialului din spațiul dendro floricol și a celui din zona verde; (HCL 269/2008)

 • v) Nerespectarea normelor afișate referitoare la comportamentul în timpul plimbării cu barca sau hidrobicicleta (4 persoane în barcă, 2 persoane în hidrobicicletă, poziția șezut în timpul deplasării); (HCL 269/2008)

 • x) Atitudinea necorespunzătoare față de ceilalți vizitatori sau angajați ai Grădinii Zoologice și aruncarea gunoaielor în alte locuri decât cele special amenajate; (HCL 269/2008)

y) Pătrunderea cu autoturismul în interiorul Grădinii Zoologice. (HCL 269/2008)

Pentru faptele prevăzute în prezentul articol , după caz, pe lângă amendă se vor percepe și despăgubiri civile conform normelor tehnice în vigoare.

C A P I T O L U L V

Întreținerea și asigurarea viabilității drumurilor publice

ART. 15. Agenții economici care execută lucrări edilitare sunt obligați să repare îmbrăcămintea rutieră în condițiile tehnice prevăzute în normativele în vigoare, asigurând, permanent, condiții pentru buna circulație a vehiculelor și pietonilor.

ART. 16. SC TURSIB SA care exploatează linia de tramvai , societățile care exploatează linii de cale ferată existente în ampriza drumurilor vor asigura, în permanență, menținerea în bună stare a pasajelor din zona liniilor, precum și menținerea curățeniei și a aspectului corespunzător zonelor proprii.

SC TURSIB SA are obligația să întrețină și să repare pavajele din zonă, capetele de linii -bucle de întoarcere ale autovehiculelor de transport amplasate în afara drumurilor publice.

ART. 17. Agenții economici care execută sau întrețin rețele de instalații subterane vor fixa și vor menține la cota nivelului stratului de uzură piesele vizibile ca : trape, capace la căminele de vizitare, răsuflători de gaze și altele; se va menține în bună stare stratul de uzură pe traseul acestor instalații.

ART. 18. SC Apă Canal SA are obligația de a desfunda și de a menține în stare de funcționare canalele și gurile de scurgere a apelor pluviale de pe străzi.

Se interzice înfundarea gurilor de scurgere de pe străzi prin aruncarea diferitelor reziduuri sau materiale de către cetățeni sau de lucrătorii de la serviciile de salubritate în timpul curățirii străzilor și rigolelor.

ART. 19. Societățile comerciale care administrează spații de parcare cu pază și plată sunt obligate să asigure, în permanență, curățirea acestora, precum și repararea lor.

Reziduurile se vor depune în recipienții acestora.

ART. 20. Agenții economici care au în exploatare stații de alimentare cu carburanți și lubrefianți amplasate pe domeniul public sunt obligați să întrețină și să repare pavajele și spațiile verzi aferente stațiilor.

ART. 21. Toate lucrările edilitare, inclusiv organizările de șantier ale căror trasee se înscriu pe domeniul public (străzi, spații verzi, parcuri, piețe) se execută pe baza autorizației prevăzute de lege cu avizele administratorilor rețelelor tehnico-edilitare.

ART. 22. Constituie încălcări ale normelor legale și se sancționează conform prevederilor prezentei hotărâri următoarele fapte :

 • a. nerespectarea avizelor de principiu emise de serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu, de către proiectanți, privind traseul lucrărilor subterane la sol și aeriene în zona străzilor, piețelor și spațiilor verzi;

 • b. nerespectarea condițiilor cuprinse în avizul de execuție a lucrărilor, precum și a cotelor din documentație în zona străzilor, piețelor și spațiilor verzi;

 • c. neanunțarea la serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu a intervențiilor în urma avariilor sau deranjamentelor apărute în rețelele de gospodărire subterană;

 • d. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele și partea carosabilă a străzilor;

 • e. diminuarea lățimii trotuarelor prin crearea de acces în subsoluri și demisoluri sau prin comerț stradal neautorizat, precum și modificarea cotei și amplasamentului fără aprobarea Primăriei Municipiului Sibiu;

 • f. diminuarea părții carosabile a străzilor prin executarea de rampe de acces în zona rigolei sau prin practicarea comerțului stradal;

 • g. distrugerea prin circulația cu mijloace de transport și utilaje neadecvate, sub orice formă, a îmbrăcăminții părții carosabile a străzilor, precum și a marcajelor rutiere;

 • h. circulația și staționarea autovehiculelor pe trotuar; (HCL 168/2002)

 • i. parcarea utilajelor, remorcilor, camioanelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, mijloacelor de transport și utilajelor agricole, autobuzelor, troleibuzelor în alte spații decât cele special amenajate în acest scop;

 • j. executarea și racordarea de accese la străzile existente fără aprobarea organului ce administrează străzile;

 • k. amplasarea sau depozitarea fără avizul Primăriei Municipiului Sibiu de construcții provizorii sau definitive ( chioșcuri, tonete, mese de expunere și vânzare, bunuri diverse ) pe trotuare, străzi, în parcările publice amenajate sau neamenajate, în parcuri, zone verzi și piețe publice, respectiv pe domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, inclusiv Stațiunea Păltiniș;

 • l. montarea de indicatoare de circulație pe străzile municipiului, fără aprobarea comisiei de circulație;

 • m. distrugerea, ridicarea, mutarea și degradarea indicatoarelor de circulație, semafoarelor și marcajelor pe rețeaua stradală sau din parcări;

 • n. executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe străzi, trotuare și în parcări, precum și murdărirea stratului de uzură prin pierderi sau scurgeri de lubrefiant sau carburant din autovehicule;

 • o. desfacerea pavajelor și executarea de săpături pe străzi, în piețe sau parcuri, fără avizul Primăriei Municipiului Sibiu ori în alte condiții decât cele prevăzute în avizul acordat pentru lucrare;

 • p. nerespectarea tehnologiilor și materialelor adecvate îmbrăcăminții rutiere;

r. accesul și circulația autovehiculelor în perimetrul incintelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat. Excepție fac autovehiculele locatarilor care nu au altă cale de acces și ale cadrelor didactice, care cu acordul conducerii unităților de învățământ preuniversitar, vor beneficia de un abonament de parcare în valoare de 1 leu/lună ( HCL 56/2003)

s. blocarea și limitarea accesului pe căile de acces - intrare, ieșire- în instituții publice, școli, biserici, spitale, parcări, piețe târguri, oboare și proprietăților alăturate drumurilor publice (HCL 346/2003).

t. îmbarcarea respectiv debarcarea călătorilor sau distribuirea de pachete, colete (bunuri diverse) din autocare, microbuze și alte autovehicule și vehicule de orice fel, destinate transportului de persoane sau mărfuri, în alte spații decât cele special amenajate pentru astfel de activități (HCL 308/2010)

CAPITOLUL VI

Sancțiuni contravenționale

ART. 23. Neîndeplinirea obligațiilor sau săvârșirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre, dacă nu au fost comise în astfel de condiții, încât potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează :

 • A. La capitolul I

PENTRU PERSOANE FIZICE

 • a) Încălcarea prevederilor art. 1. - lit. b; c d; e; f; l ; art. 2. - lit. a; h; i; j; art. 6. - lit. d; f; g; h; i; j; k; l; m; n; o; p; și ale art. 7. - lit. b; e; f; h; i; m cu amendă de la 100 - 200 lei; (HCL 333/2012) art.7 lit.j se sancționează cu amendă de la 200-300 lei (HCL 333/2012), încălcarea art.7 lit.n;o;p;r;s se sancționează cu amendă de la 100-200 lei (HCL 333/2012), iar încălcarea prevederilor art.1 -lit. a, art.6 lit.a,b,c,e și art.7 lit.d și k se sancționează cu amendă de la 1000- 2000 lei ( HCL 333/2012);

 • b) Încălcarea prevederilor art. 2. - lit. c și ale art. 8. - lit. b; c; d; cu amendă de la 200 - 300 lei iar încălcarea prevederilor art 8 lit.a se sancționează cu amendă de la 300 la 500 lei( HCL 333/2012);

b1) încălcarea prevederilor art.3, lit.i se sancționează cu amendă de la 100 la 200 lei.”(HCL 104/2011) ;

 • c) Încălcarea prevederilor art. 7. - lit. a, l (lit.l abrogată de HCL 113/2002) și ale art. 10. - lit. a, b și c cu amendă de la 200 - 300 lei, (HCL 333/2012) iar ale art.7, lit.c se sancționează cu amendă de la 300-500 lei (hcl 242/2007, HCL 308/2010);

 • d) Încălcarea prevederilor art. 9. - lit. a; b; c cu amendă de la 100 - 200 lei. (HCL 333/2012)

 • e) Încălcarea prevederilor art. 9. - lit. d cu amendă de la 200 - 300 lei. (HCL 333/2012)

 • f) Încălcarea prevederilor art.7 lit.g cu amendă de la 100 - 200 lei (HCL 333/2012)

P) Încălcarea prevederilor art. 7 lit . gi - se sancționează cu amendă de la 150 - 250 lei (HCL 333/2012)

f2) Încălcarea prevederilor art. 7 lit. h 1 se sancționează cu amendă de la 100 la 300 lei.(HCL 333/2012)

f3) Încălcarea prevederilor art. 7 lit. h 2 se sancționează cu amendă de la 300 la 500 lei.(HCL 333/2012)

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • g) Încălcarea prevederilor art.7, lit. n; o; p; r; s se sancționează cu amendă de la 200-400 lei (HCL 333/2012), iar încălcarea prevederilor art. 7. - lit. b cu amendă de la 200 - 300 lei. (HCL 333/2012)

 • h) Încălcarea prevederilor art. 1. - lit. b; c; e; art. 5. - lit. d; g; art. 6. - lit. d; g; h; i; j; k; l; m; n; o; p; ale art. 7. - lit. e; f; g; h; i; m cu amendă de la 250 - 350 lei; (HCL 333/2012) iar încălcarea prevederilor art.1 -lit.a, art.6 lit.a,b,c,e,f și art.7 lit.k se sancționează cu amendă de la 15002500 (HCL 3/2005, HCL 242/2007);

 • i) încălcarea prevederilor art.1, lit.d, f și g se sancționează cu amendă de la 200 la 300 lei, iar încălcarea prevederilor art.3, lit.i cu amendă de la 300 la 400 lei”.(HCL 104/2011);

 • j) Încălcarea prevederilor art. 2 - lit. b cu amendă de la 250 - 500 lei. (HCL 333/2012)

 • k) Încălcarea prevederilor art. 7. - lit. j cu amendă de la 400 - 800 lei.(hcl 242/2007)

 • l) Încălcarea prevederilor art. 1. - lit. h cu amendă de la 300 - 400 lei. (HCL 333/2012)

 • m) Încălcarea prevederilor art. 1 - lit. i cu amendă de la 300 - 500 lei. (HCL 333/2012)

 • n) Încălcarea prevederilor art. 1. - lit. n; art. 2. - lit. d și h, cu amendă de la 400 - 500 lei (HCL 333/2012)

 • o) Încălcarea prevederilor art. 7. - lit. c cu amendă de la 1000 - 2500 lei (HCL 308/2010).

 • p) Încălcarea prevederilor art. 1. - lit. j; k; m; art. 2. - lit. c; e; f; art. 7. - lit. d; art. 8. - lit. b; c; și ale art. 10.- lit. a; b, c cu amendă de la 400 - 600 lei ; încălcarea prevederilor art.8, lit.a se sancționează cu amendă de la 700 la 1000( HCL 333/2012); încălcarea art. 7 lit.a se sancționează cu amendă de la 1000 - 2500 lei;(HCL 242/2007)

r) Încălcarea prevederilor art. 2. - lit. g cu amendă de la 500 - 700 lei. (HCL 333/2012)

s) Încălcarea prevederilor art. 3. - lit. a; b; c; d; e; f; g; h și ale art. 4 cu amendă de la 800 - 1000 lei. (HCL 333/2012)

t) Încălcarea prevederilor art. 7 lit. g1 - se sancționează cu amendă de la 400 - 600 lei(HCL 114/2002)

u) Încălcarea prevederilor art.7 lit. h 1 se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei. (HCL 333/2012)

 • v) Încălcarea prevederilor art. 7 lit. h 2 se sancționează cu amendă de la 500 la 1000 lei(HCL 333/2012)

 • B. La Capitolul II

PENTRU PERSOANE FIZICE

 • a) Încălcarea prevederilor art.11. - lit. b; d; g; h; i; j; l; m cu amendă de la 150 - 300 lei. (HCL 333/2012)

 • b) Încălcarea prevederilor art.11. - lit. a; c; e; f; cu amendă de la 200 - 400 lei. (HCL 333/2012)

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • c) Încălcarea prevederilor art.11. - lit. b; d; g; h; i; j; k; l; m cu amendă de la 350 - 550 lei. (HCL 333/2012)

 • d) Încălcarea prevederilor art.11. - lit. a; c; e; f; cu amendă de la 400 - 600 lei. (HCL 333/2012)

 • C. La Capitolul III

PENTRU PERSOANE FIZICE

 • a) Încălcarea prevederilor art.12. - lit. a; b și ale art.13. - lit. a; b; c; d; e; f; g; h; i; j; k și l cu amendă de la 150 - 300 lei. (HCL 333/2012)

 • b) Încălcarea prevederilor art.12. - lit. c; d; e cu amendă de la 200 - 400 lei. (HCL 333/2012)

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • c) Încălcarea prevederilor art.12. - lit. a; b cu amendă de la 350 - 550 lei. (HCL 333/2012)

 • d) Încălcarea prevederilor art.12. - lit. f cu amendă de la 400 - 600 lei. (HCL 333/2012)

 • e) Încălcarea prevederilor art.12. - lit. c; d; e cu amendă de la 800 - 1000 lei. (HCL 333/2012)

 • D. La Capitolul IV

PENTRU PERSOANE FIZICE

 • a) Încălcarea prevederilor art.14. - lit. d; g; i; k; m; cu amendă de la 150 - 400 lei. (HCL 333/2012)

 • b) Încălcarea prevederilor art. 14. lit. ș, v, y cu amendă de la 100 -200 lei; (HCL 333/2012) încălcarea prevederilor art. 14 lit. h cu amendă de la 150 - 250 lei; (HCL 333/2012) , încălcarea art. 14 lit.j cu amendă de la 150 - 300 lei(H.C.L. 269/2008)

 • c) Încălcarea prevederilor art. 14. - lit. a și c cu amendă de la 250 - 350 lei; (HCL 333/2012) încălcarea art. 14 lit.b, f cu amendă de la 200 -400 lei (H.C.L. 269/2008)

 • d) Încălcarea prevederilor art.14. - lit. l; n; o; p cu amendă de la 200 - 400 lei (HCL 333/2012);

încălcarea art. 14 lit. e, r, s, t, ț, x cu amendă de la 100-200 lei iar încălcarea prevederilor art.14 lit.u cu amendă de la 200 - 400 lei (H.C.L. 269/2008)

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • e) Încălcarea prevederilor art. 14. - lit. k; m cu amendă de la 250 - 350 lei. (HCL 333/2012)

 • f) Încălcarea prevederilor art. 14. - lit. c; h; j cu amendă de la 400 - 600 lei. (HCL 333/2012)

 • g) Încălcarea prevederilor art. 14. - lit. l; n cu amendă de la 400 - 800 lei. (HCL 333/2012)

 • E. La Capitolul V

PENTRU PERSOANE FIZICE

 • a) Încălcarea prevederilor art. 22. - lit. f cu amendă de la 500 - 1000 lei (HCL 350/2009, HCL 308/2010).

 • b) Încălcarea prevederilor art. 22. - lit. h; cu amendă de la 150 - 250 lei. (HCL 333/2012)

 • c) Încălcarea prevederilor art. 22. - lit i și t cu amendă de la 600 - 1000 lei (HCL 308/2010).

 • d) Încălcarea prevederilor art. 22. - lit. g; j; k; n; o cu amendă de la 200 - 300 lei. (HCL 333/2012)

d1 ) Încălcarea prevederilor ale art.22 - litera r- cu amendă de la 100 - 250 lei (HCL 346/2003, HCL 56/2003, HCL 269/2008,HCL 308/2010) iar ale art.22 -litera s - cu amendă de la 200 la 300 lei (HCL 333/2012)

d2) încălcarea prevederilor art. 22 -lit.m cu amendă de la 500 - 1000 lei (H.C.L. 269/2008)

d3) încălcarea prevederilor art.22 lit.e se sancționează cu amendă de la 400-600 lei (HCL 308/2010).

PENTRU PERSOANE JURIDICE

 • e) Încălcarea prevederilor art. 22. - lit. f cu amendă de la 1000 - 1500 lei (HCL 350/2009, HCL 308/2010).

 • f) Încălcarea prevederilor art. 22 - lit. h, r - cu amendă de la 400 - 600 lei (HCL 333/2012).

 • g) Încălcarea prevederilor art. 22. - lit. i și t cu amendă de la 600 - 1000 lei (HCL 308/2010).

 • h) Încălcarea prevederilor art. 17 și ale art. 18 cu amendă de la 600 - 800 lei. (HCL 333/2012).

 • i) Încălcarea prevederilor art.15; art.16; art.19; art.20; art.21 și ale art.22. - lit. a; b; c; d; e; g; j; k; l; m; n; o; p cu amendă de la 1000 - 2500 lei. (HCL 333/2012).

k) încălcarea prevederilor art.22 lit.”s” cu amendă de la 400 la 600 lei (HCL 346/2003, HCL 308/2010)

CAPITOLUL VII

Constatarea contravențiilor

ART. 24. (1) Contravențiile la prezenta hotărâre se constată prin procese-verbale care stabilesc și sancționează contravențiile.

(2) Dacă prin săvârșirea contravenției au fost pricinuite pagube , prin procesul verbal de constatare a contravenției se vor stabili și despăgubirile , pe baza tarifelor de determinare a acestora , cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 25. Constatarea contravențiilor săvârșite la prezenta hotărâre se face de către următoarele persoane denumite generic agenți constatatori:

 • a.  primarul municipiului Sibiu;

 • b.  persoanele împuternicite de către Primarul municipiului Sibiu;

 • c.  polițiștii locali;

ART. 26. (1) Procesul verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu : data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de prezenta hotărâre, ; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea

 • (2) In cazul contravenientilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate in procesul-verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: numele, prenumele, seria si numarul pasaportului, statul emitent si data eliberarii documentului, precum si seria si numarul tichetului de inscriere a contraventiilor

 • (3) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale reprezentantilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia

 • (4) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.

 • (5) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal

ART. 27. (1) Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

 • (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.

 • (3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

C A P I T O L U L VIII

Aplicarea sancțiunilor contravenționale

ART.28 (1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului .

 • (2) Comunicarea se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.

 • (3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita

ART. 29 In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii

ART.30 Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor

ART.31 (1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta hotărâre, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

 • (2) Plata amenzii se face la Primăria Municipiului Sibiu iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut la alin. (1).

 • (3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre pentru fapta savarsita orice urmarire inceteaza

CAPITOLUL IX

Căile de atac

ART. 32 împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

ART. 33 (1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens.

 • (2) . Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata Judecatoriei Sibiu

 • (3) . Plangerea suspenda executarea

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ART.34 Sanctiunile prevazute in prezenta hotărâre nu se aplica in cazul contraventiilor savarsite de militarii in termen. Procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unitatii din care face parte contravenientul, pentru a i se aplica masuri disciplinare, daca se constata ca acesta este intemeiat

ART.35 Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

PREȘEDINTE

Aurelia Teșu                                            Contrasemnează

SECRETAR

Iordan Nicola

ANEXA NR. 1 LA NORMELE ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR PRIVIND GOSPODĂRIREA, PĂSTRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE , COMERȚ ȘI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU privind tarifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin săvârșirea contravențiilor

Nr.

Denumirea obiectului sau lucrării

Valoarea

- în lei -

1.

Distrugerea unui mp de stradă asfaltată

100

2.

Distrugerea unui mp de trotuar asfaltat

100

3.

Distrugerea unui mp de stradă pavată

150

4.

Distrugerea unui mp de trotuar pavat

150

5.

Distrugerea unui coș de gunoi

50

6.

Distrugerea unei bănci

700

7.

Distrugerea unui mp zonă verde

12

8.

Distrugerea unui mp gard viu

150

9.

Distrugerea unui trandafir

15

10.

Distrugerea unui puiet foioase

250

( modificata prin H.C.L nr.3/2005)

ANEXA NR.2 LA NORMELE ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR PRIVIND GOSPODĂRIREA, PĂSTRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUBLICE, COMERȚ ȘI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU

Străzile care constituie zona în care este permisă creșterea animalelor mici (cu excluderea porcilor și a oilor) și a păsărilor de curte

Constituie zonă în care este permisă creșterea animalelor mici (cu excluderea porcilor și a oilor) și a păsărilor de curte, cu condiția să fie ținute în cotețe sau în curți bine închise următoarele străzi:

Str. Abrud, str. Aciliu ,str. Agârbicean Ion, str. Agricultorilor, str. Alămor, str. Albinelor, str. Aldea Sandu, str. Amann Theodor, str. Amnas, str. Anina, str. Anul. 1848, str. Anul 1907, str. Arad, str. Arcului, str. Armoniei, str. Asachi Gheorghe , str. Autogării, str. Aviației, str. Axente Sever, str. Bacca Preot, str. Badea Cârțan, str. Bagdazar Dumitru Dr., str. Băicoi, str. Bălan-G.ral, str. Balanței, str. Bărnuțiu Simion, str. Berzelor, str.Biltz Eduard Albert, str. Bobâlna, str. Bradului, str. Brazilor, str.Călan, str.Calea Șurii Mari, str. Calea Surii Mici, str.Calea Turnișorului, str.Câmpului, str.Căpriorilor, str. Căprioarelor, str.Caragiale Ion Luca, str. Cărămidăriei, str. Carpaților, str. Carpenului, str. Castorului, str. Ceaicovski, str.Cedonia, str. Cerbului, str. Cimitirului, str.Cindrelului, str. Ciocanului, str.Ciocârliei, str.Cipariu Timotei, str. Constructorilor, str. Cooperatorilor, str.Crengă Ion , str. Crinilor, str. Crișului, str.Cucului, str.Cugir, str. Cuptorului, str. Cuza Elena Doamna, str. Decebal, str. Demetrescu Traian, str. Democrației, str. Depoului, str. Deva, str. Diaconovici Dr., str. Dinamului, str. Distribuției, str. Doinei, str. Doja Gheorghe, str. Dorobanților, str. Dreptății, str. Drumul Nou, str. Drumul Ocnei, str. Dulgherilor, str. Egalității, str. Einstein Albert, str. Enescu George, str. Eschile, str. Fabricii, str. Fagului, str. Faianței, str. Flacăra, str. Florilor, str. Forjorilor, str. Fragilor, str. France Anatole, str. Frasinului, str. Frezorilor, str. Frigoriferului, str. Fundătura Brazilor, str. Fundătura Lupeni, str. Fundătura Zăvoi, str. Galileo Galilei, str. Gării, str. Garoafei, str.Ghețăriei, str. Ghiocelului, str. Gorunului, str.Grădinarilor, str.Grâului, str.Grigorescu Nicolae, str. Gutuilor, str. Hameiului, str. Heine Heinrich, str. Honterus, str. Iazu Morilor, str. Iazului, str. Înfrățirii, str. Iosif O.Ștefan, str.Ipătescu Ana, str. Izlazului, str. Kiev, str. Kogălniceanu Mihail, str. Lăcătușilor, str. Lăcrămioarelor, str. Lacul lui Binder, str. Lacului, str. Lalelelor, str. Lamark, str. Laminorului, str. Lăptăriei, str. Laurian Treboniu, str. Lazaret, str. Lebedei, str. Lemnelor, str. Libertății,      str. Livezii, str. Luncii, str. Lupeni, str. Lutului str.,

Macaralei, str. Macazului, str. Măceșului, str. Magheranului, str. Măgura, str. Maierilor, str. Maior Petru, str.Mălinului, str.Margaretelor, str.Mărului, str. Mașiniștilor, str. Mesteacănului, str. Metalurgiștilor, str.Mihali Teodor, str. Moara de Scoarță, str. Moreni, str. Mozaicului, str. Muncii, str. Muncitorilor, str. Mureșului, str. Narciselor, str. Nicovalei, str.Nita Octavian Mr, str.Nucului, str. Oborul de Vite, str. Odesa str. Ogorului, str. Oltețului, str.Oltului, str. Orzului, str. Oțelarilor, str. Ovăzului, str. Ovidiu, str. Pădurea Dumbrava, str. Păltiniș, str.Pandurilor, str. Pantei, str. Paris, str. Parului, str. Pârvan Vasile, str. Patrioților, str. Pedagogilor, str. Petrila, str.Piața Cluj, str. Piața Iancu de Hunedoara, str. Pinului, str. Plevnei, str. Podragu, str. Podului, str .Pomicultorilor, str. Pop Reteganu Ion, str. Prometeu, str. Prunelor, str.Răchitei, str. Rampa Stefan cel Mare, str. Randunelelor, str. Reconstrucției, str. Record, str. Reșița, str. Roșca, str. Rovine, str. Rozdești, str .Rozmarinului, str. Rulmentului, str. Russo Alecu, str. Salcâmilor, str.Salciilor, str. Scurtă, str. Secerătoarelor, str. Semănătoarelor, str. Șerbota, str . Șerpuita, str. Șincai Gheorghe, str. Sion Ion, str. Smârdan, str. Smighelschi Octavian, str. Socului, str. Solidarității, str. Speranței, str. Stăvilarului, str. Stejarului, str. Strugurilor, str. Strungului, str. Suru, str. Teilor, str. Teliuc, str. Țiglari, str. Timișoara, str. Tineretului, str. Toamnei, str. Tohan, str. Topârceanu George, str. Topitorilor, str. Tractorului, str. Traian, str. Trandafirilor, str. Triajului, str. Trifoiului, str. Turgheniev, str.Ulmului, str.Urlea, str. Văii, str.Vânătorilor, str. Varga Ecaterina, str. Varului, str. Verzăriei, str.Viilor, str.Viitorului, str. Viorelelor, str. Vișinilor str. Vladimirescu Tudor, str. Vulcan, str. Zăvoi, str. Zidarilor, str.Zola Emil, str. Zorilor, str. Zugravilor.

( modif. prin H.C.L nr.216/2004)

ANEXA NR. 3 LA NORMELE ȘI REGIMUL CONTRAVENȚIILOR, PRIVIND GOSPODĂRIREA, PĂSTRAREA ORDINII ȘI LINIȘTII PUbLiCE, COMERȚ ȘI TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL SIBIU

Tarife de determinare a despăgubirilor pentru obiectivele distruse, deteriorate sau vandalizate.

Nr.

Denumirea obiectului

Valoarea în lei

1.

Copertină automat parcare

730,85 lei

2.

Colant automat parcare

150,58 lei

3.

Cititor bancnote automat parcare

609,00 lei

4.

Indicator parcare  și tăbliță

adițională

205,08 lei

5.

Capac pilon mobil

4.777,47 lei

6.

Pilon mobil complet

11.648,26 lei

7.

Braț barieră

1.990,00 lei

8.

Cititor card

2.547,79 lei

9.

Semafor pilon mobil

1.079,33 lei

10.

Cutie   metalică   (ansamblu

barieră)

190,33 lei

11.

Pilon metalic (alb - delimitare trotuar)

374,00 lei

12.

Pilon plastic (alb - delimitare pistă biciclete)

234,79 lei

13.

Pilon piatră (Piața Mică)

920,83 lei

14.

Stâlp indicator orientare

95,01 lei

15.

Suport bicicletă

389,42 lei

( modif. prin H.C.L. nr.269/2008)