Hotărârea nr. 209/2001

HOTARAREA NR. 209 privind privind indexarea impozitelor si taxelor locale stabilite în suma fixa prin Hotarârea nr. 177/2001 (Completată de HCL NR. 243/2001 și HCL NR. 12/2002)
01h209

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 209

privind indexarea impozitelor si taxelor locale stabilite În suma fixa prin Hotarârea nr. 177/2001

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 29.11.2001,

Analizând raportul nr. 123292/21.11.2001 prin care Directia Economica propune modificarea Hotarârii nr. 177/2001 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2002, Având În vedere indicele de inflatie comunicat de Directia Generala de Statistica,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr.62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999 ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba indexarea impozitelor si taxelor locale stabilite În suma fixa prin Hotarârea nr. 177/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu aplicabilitate de la 01.01.2002, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 29.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Aurelia Tesu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola