Hotărârea nr. 208/2001

HOTARAREA NR. 208 privind aprobarea utilizarii fondului de rulment
01h208

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 208

privind aprobarea utilizarii fondului de rulment

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data de 16.11.2001,

Analizând referatul nr. 119505/13.11.2001 prin care Directia Economica propune aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru acoperirea unor goluri de casa,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 32 alin.4 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "d" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba utilizarea fondului de rulment ĂŽn suma de 13.419.929 mii lei pentru acoperirea unor goluri de casa.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 16.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Dumitru Olariu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola