Hotărârea nr. 207/2001

HOTARAREA NR. 207 privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei (Abrogată de HCL NR. 250/2001)
01h207

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 207

privind aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta extraordinara din data de 16.11.2001,

Analizând referatul nr.119503/13.11.2001 prin care Directia Economica propune aprobarea pretului de referinta pentru energia termica furnizata populatiei,

Având În vedere faptul ca sumele aprobate prin bugetul local nu pot acoperi În Întregime subventia pentru energia termica impunându-se astfel diminuarea cheltuielilor cu aceasta,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art.2 si 3 din O.U.G. nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2. lit. "s" si ale art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba pretul de referinta pentru energia termica furnizata populatiei , Începând cu data de 1 noiembrie 2001, În suma de 600.000 lei/Gcal, fara TVA.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu si S.C. Energie Termica S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 16.11.2001

 

PREÂŞEDINTE
Dumitru Olariu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola