Hotărârea nr. 206/2001

HOTARAREA NR. 206 privind modificarea Programului de investitii pe anul 2001 prin virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare
01h206

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 206

privind modificarea Programului de investitii pe anul 2001 prin virarea de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001

Analizând raportul nr. 110970/2001 prin care Directia Tehnica propune modificarea Progamului de investitii pe anul 2001 prin virare de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin.2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba modificarea Programului de investitii, pe anul 2001 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru Primaria municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba modificarea Programului de investitii, pe anul 2001 cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru S.C. Apa - Canal S.A. Sibiu, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu si Directorul S.C. Apa - Canal S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola