Hotărârea nr. 205/2001

HOTARAREA NR. 205 privind numirea conducatorului Serviciului public de cadastru, agricultura si disciplina în constructii
01h205

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 205

privind numirea conducatorului Serviciului public de cadastru, agricultura si disciplina ĂŽn constructii

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 110319/24.10.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducatorului Serviciului public de cadastru, agricultura si disciplina În constructii,

Având În vedere Hotarârea nr. 162/27.09.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului de sef serviciu la Serviciul public sus - mentionat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Începând cu data de 1 noiembrie 2001, se numeste în functia de sef serviciu al Serviciului public de cadastru, agricultura si disciplina în constructii, d-nul Negrita Traian.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola