Hotărârea nr. 204/2001

HOTARAREA NR. 204 privind amplasarea bustului Hermann Oberth pe soclul din fata Primariei Municipiului Sibiu
01h204

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 204

privind amplasarea bustului Hermann Oberth pe soclul din fata Primariei Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr. 110444/2001 Întocmit de un grup de consilieri municipali si raportul nr. 110445/2001 al Serviciului dezvoltare economica si relatii externe prin care se propune amplasarea pe soclul liber din fata Primariei Municipiului Sibiu a bustului lui Hermann Oberth,

Vazând avizul Comisiei pentru activitati stiintifice, Învatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala, sportive si de agrement,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. r si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba amplasarea bustului Hermann Oberth pe soclul din fata Primariei Municipiului Sibiu.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola