Hotărârea nr. 201/2001

HOTARAREA NR. 201 privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite
01h201

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 201

privind repartizarea prioritara a unor locuinte din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate si pentru unele cazuri deosebite

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr.109583/22.10.2001, prezentat de Comisia sociala prin care se solicita repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeaza sa fie evacuate din locuintele pe care le-au detinut În calitate de chiriasi ,

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 si ale Hotarârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. - Se acorda prioritar locuinte din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeaza sa fie evacuate din locuintele pe care le-au detinut ĂŽn calitate de chiriasi si pentru unele cazuri deosebite, astfel :

a) Pentru familia GROVU MIHAI - DAN , compusa din 5 persoane, evacuata din str. O.Goga nr. 14, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn Sibiu, str. Somesului nr. 14.

b) Pentru familia PANAITE IVAN, , evacuata din str. Henri Coanda nr 57 ap..112, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn Tg. Pestelui nr. 8

c) Pentru familia POSA MIHAELA, evacuata din str. Gladiolelor nr. 3, se repartizeaza locuinta situata ĂŽn str. Zidului nr.6

Art.2. Se revoca art.1. lit.c din Hotarârea nr. 170/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art.3. - Primarul municipiului Sibiu si S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola