Hotărârea nr. 200/2001

HOTARAREA NR. 200 privind participarea Consiliului Local, ca actionar, la S.C. Parcuri Industriale S.A
01h200

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 200

privind participarea Consiliului Local, ca actionar, la S.C. "Parcuri Industriale "S.A.

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 110378/2001 prin care se propune participarea Consiliului Local al municipiului Sibiu ca actionar la S.C. "Parcuri Industriale" S.A. si desemnarea d-nului Primar ca reprezentant la constituirea acestei societati si În Adunarea Generala a Actionarilor,

Urmare a solicitarii Agentiei pentru Dezvoltare Sibiu privind ĂŽnfiintarea S.C. "Parcuri Industriale "S.A.,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. 4 din O.G. nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. c si x , precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu va participa, În calitate de actionar, la S.C. "Parcuri Industriale " S.A., cu un aport În numerar de 5.000.000 lei, reprezentând 5 actiuni, iar procentul de participare la beneficii si pierderi În cadrul societatii va fi de 11,11%.

Art.2. D-nul Klaus Werner Iohannis, Primarul Municipiului Sibiu, va reprezenta Consiliul Local al Municipiului Sibiu la constituirea S.C. "Parcuri Industriale "S.A. si ĂŽn Adunarea Generala a Actionarilor acestei societati.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola