Hotărârea nr. 199/2001

HOTARAREA NR. 199 privind aprobarea închirierii, prin licitatie publica pentru O.N.G. -uri, a spatiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 19
01h199

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 199

privind aprobarea ĂŽnchirierii, prin licitatie publica pentru O.N.G. -uri, a spatiului situat ĂŽn Sibiu, str. Tribunei nr. 19

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr.109280/2001 prin care Directia Administratie locala propune revocarea Hotarârii nr. 169/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind repartizarea În vederea Închirierii, fara licitatie publica, a spatiului situat În Sibiu, str. Tribunei nr. 19 si adoptarea unei noi hotarâri privind Închirierea prin licitatie publica a spatiului mentionat, pentru O.N.G. -uri,

Având În vedere adresa nr. 108121/17.10.2001 a Prefecturii Judetului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 49 alin.1 lit. a din Ordonanta nr. 26/2000 si ale art. 60 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. h, ale art. 125 si 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba ĂŽnchirierea, prin licitatie publica pentru O.N.G. -uri, a spatiului situat ĂŽn Sibiu, str. Tribunei nr. 19.

Art.2. Se revoca Hotarârea nr. 169/27.09.2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind repartizarea, În vederea Închirierii fara licitatie publica, a spatiului situat În Sibiu, str. Tribunei nr. 19.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola