Hotărârea nr. 197/2001

HOTARAREA NR. 197 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii Modernizare sediu Primaria Municipiului Sibiu , str. S. Brukenthal nr.2
01h197

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 197

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii "Modernizare sediu Primaria Municipiului Sibiu , str. S. Brukenthal nr.2"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr.108635/2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea indicatorilor tehnico-eonomici la obiectivul de investitii " Modernizare sediu Primaria Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr.2",

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu art. 16 alin. 5 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale ,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. "m" si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii " Modernizare sediu Primaria Municipiului Sibiu, str.S.Bruckenthal nr.2 " , dupa cum urmeaza:

a)Valoare totala : 29.519.850 mii lei

din care : Constructii - Montaj 28.824.400 mii lei

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri .

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola