Hotărârea nr. 196/2001

HOTARAREA NR. 196 privind modificarea Statului de functii la Serviciul public Administratia pietelor
01h196

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 196

privind modificarea Statului de functii la Serviciul public "Administratia pietelor"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr.108629/18.10.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune modificarea Statului de functii la Serviciul public "Administratia pietelor", În sensul transformarii unui post de tehnician În post de referent cu studii superioare de scurta durata ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba modificarea Statului de functii la Serviciul public "Administratia pietelor " , astfel :

- postul de tehnician gr.I se transforma ĂŽn post de referent cu studii superioare de scurta durata gr.IA ;

Art.2. Directorul Serviciului public "Administratia pietelor " va asigura executarea prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola