Hotărârea nr. 195/2001

HOTARAREA NR. 195 privind numirea conducatorului Serviciului public Administratia Pietelor
01h195

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 195

privind numirea conducatorului Serviciului public "Administratia Pietelor"

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 108630/18.10.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune numirea conducatorului Serviciului public "Administratia pietelor" ,

Având În vedere Hotarârea nr. 160/27.09.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu si rezultatele concursului organizat În vederea ocuparii postului de director la Serviciul public sus - mentionat,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "i" si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Se numeste ĂŽn functia de director al Serviciului public "Administratia pietelor ", d-nul Paraianu Tiberiu.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola