Hotărârea nr. 194/2001

HOTARAREA NR. 194 privind modificarea si completarea Hotarării nr. 145/1996 a Consiliului Local al municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 177/2014)
01h194

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 194

privind modificarea si completarea Hotarârii nr. 145/1996 a Consiliului Local al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara la data 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 108460/18.10.2001 prin care se propune modificarea si completarea Hotarârii nr. 145/1996 privind realizarea lucrarilor de modernizare a CT 6 Sibiu si finalizarea Contractului de asociere cu compania olandeza "NUON",

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 55 si 56 din Legea nr. 24/2000 ,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. g si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Articol unic. Se modifica art. 2 din Hotarârea nr. 145/1996 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, si va avea urmatorul continut :

" Art.2. Pentru reprezentarea partii române În Adunarea Generala a Actionarilor S.C. NUONSIB S.R.L. se Împuternicesc domnul consilier Trihenea Constantin si doamna Viorica Bândescu, director Directia Economica Primaria Sibiu, care vor exercita toate drepturile si obligatiile prevazute de lege În aceasta functie. "

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola