Hotărârea nr. 193/2001

HOTARAREA NR. 193 privind aprobarea documentatiei PUD - Casa de vacanta DJ 106 A - Sibiu - Rasinari si constituire trup intravilan
01h193

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 193

privind aprobarea documentatiei "PUD - Casa de vacanta DJ 106 A - Sibiu - Rasinari si constituire trup intravilan

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001

Analizând raportul nr. 72588/09.07.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "PUD-Casa de vacanta DJ 106 A - Sibiu - Rasinari si constituire trup intravilan ", conform proiect nr. 8/2001 Întocmit de arh. Vasile Pop,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, modificata si completata prin Legea 453/2001, ale art.2 alin.1 din H.G. nr. 525/1996,Ordinul nr. 91/1991 al M.L.P.T.L.

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin.2 lit. k si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Casa de vacanta DJ 106 A - Sibiu - Rasinari si constituire trup intravilan " conform proiect nr. 8/2001 ĂŽntocmit de arh. Vasile Pop, cu respectarea conditiilor impuse ĂŽn avize si prezentarea contractului de salubrizare si vidanjare, la autorizare.

Art.2. Se constituie trup intravilan, terenul În suprafata de 1079 mp, identificat prin CF Sibiu nr. 8593 si nr. top 5773/1/11 , conform planului de situatie cuprins În anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola