Hotărârea nr. 192/2001

HOTARAREA NR. 192 privind aprobarea documentatiei PUD Casa de vacanta DJ 106 D Sibiu -Cisnadioara si constituire trup independent.
01h192

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 192

privind aprobarea documentatiei "PUD Casa de vacanta DJ 106 D Sibiu -Cisnadioara" si constituire trup independent

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001

Analizând raportul nr. 62595/14.06.2001 prin care Directia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism "PUD-Casa de vacanta DJ 106 D Sibiu- Cisnadioara si constituire trup independent conform proiect nr. 5/2000 Întocmit de SC PRO DES SRL,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicata, art.2 alin.1 din H.G. nr. 525/1996, Ordinul nr. 91/1991 al M.L.P.T.L.

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin.2 lit. k si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba documentatia de urbanism "PUD - Casa de vacanta DJ 106 D Sibiu- Cisnadioara " conform proiect nr. 5/2000 ĂŽntocmit de SC PRO - DES S.R.L., cu respectarea conditiilor din avize si prezentarea contractului de salubrizare si vidanjare, la autorizare.

Art.2. Se constituie trup independent al intravilanului municipiului Sibiu, terenul În suprafata de 1780 mp, identificat prin CF Sibiu nr. 6814 si nr. top 6169/2/13, conform planului de situatie cuprins În anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola