Hotărârea nr. 190/2001

HOTARAREA NR. 190 privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren situat în Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918.
01h189

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 190

privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a unui teren situat ĂŽn Sibiu, Piata 1 Decembrie1918

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 108410/18.10.2001, prin care Serviciul Patrimoniu propune aprobarea concesionarii unui teren proprietatea Statului Român, situat În intravilanul Municipiului Sibiu, destinat construirii unei braserii

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 11 lit. a si ale art. 15 din Legea nr. 213/1998, ale art. 1 alin. 2, art. 2 - 5 lit.b si ale art. 8 din Legea nr. 219/1998, precum si ale H.G. nr. 216/1999,

În temeiul dispozitiilor art. 38 alin 2 lit. "h ", art. 125, precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren proprietatea Statului Român, situat În intravilanul Municipiului Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, identificat În CF 22410 Sibiu, În suprafata de 260 mp, , În vederea construirii unei braserii.

Art.2. Se aproba caietul de sarcini care va sta la baza organizarii licitatiei publice, cuprins În anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3.Durata concesiunii este de 49 de ani.

Art.4. - Pretul de pornire la licitatie este de 870.877 lei/mp - pret zona I, stabilit prin fisa de evaluare a terenului si valabil pâna la data de 31.09.2001, pret care va fi indexat cu indicii de inflatie prevazuti În Buletinul Statistic de preturi pâna În momentul desfasurarii licitatiei publice.

Art.5. Plata redeventei se va face ĂŽn termen de 10 ani.

Art.6. - Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:
- au debite ce provin din chirii fata de Primaria Municipiului Sibiu;
- sunt ĂŽn litigii cu Primaria Municipiului Sibiu;
- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au ĂŽncheiat contract cu Primaria Municipiului Sibiu.

Art.7. - Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

 

CAIET DE SARCINI
privind concesionarea terenului proprietatea Statului Român situat În Sibiu -Piata 1 Decembrie 1918, destinat constructiei unei braserii

CAP. I. OBIECTUL CONCESIUNII

1.l. Terenul care urmeaza a fi concesionat se afla situat ĂŽn intravilanul municipiului Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, ĂŽn suprafata de 260 mp. Terenul precizat ĂŽn plansele anexa este destinat constructiei unei statii de distributie carburanti, ĂŽn conformitate cu PUD-ul aprobat prin HCL nr. 170/2000

1.2. Terenul care face obiectul concesiunii este proprietatea Statului Român Înregistrat În C.F 22410 Sibiu, În suprafata de 260 mp.

1.3.Constructiile ce se vor realiza : braserie.

Cap. II. MOTIVATIA CONCESIONARII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun concesionarea unor bunuri- terenuri sint urmatoarele:

  • prevederile art. 2 alin .2 lit. " h " din Legea 219/1998 care precizeaza ca terenurile proprietate publica pot face obiectul unei concesiuni.
  • Hotarârea Consiliul Local Sibiu nr. 170/2000

Cap. III. DURATA CONCESIUNII

Terenul situat ĂŽn Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918, se concesioneaza :
1. pe 49 de ani, conform Legii nr. 219/1998, pentru terenurile destinate constructiei de spatii comerciale, prestari servicii, etc.

Cap. IV. INCETAREA CONCESIUNII

4.1. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în urmatoarele situatii:
a) La expirarea duratei stabilite ĂŽn contractul de concesiune;
b) Pentru cazurile de interes public national sau local, prin denuntarea unilaterala de catre concedent cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului. Daca partile nu se ĂŽnteleg asupra cuantumului despagubirii, urmeaza sa se adreseze instantelor judecatoresti.
c) În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri în sarcina concesionarului;
d) În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea unilaterala de catre concesionar, cu plata de despagubiri în sarcina concedentului;
e) La disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau În cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri; concesionarul are obligatia de a notifica deÎndata concedentului despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea de realizare a activitatii sau serviciului public declarând renuntarea la concesiune.
f) In situatia În care interesul national sau local impune rascumpararea concesiunii; aceasta se poate face numai prin Hotarâre a Consiliului Local in baza unei documentatii tehnico-economice in care se va stabili pretul rascumpararii; in aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune.

4.2. În cazul încetarii concesiunii pentru una din cauzele prevazute la pct. 4.1. concesionarul are obligatia de a preda concedentului documentatia tehnica referitoare la obiectivul de investitii care urma sa se realizeze (sau s-a realizat partial sau total) pe terenul concesionat.

Cap. V. ELEMENTE DE PRET

5.1. Pretul de pornire la licitatie va fi diferentiat ĂŽn functie de zona ĂŽn care se afla dupa cum urmeaza:

- zona I: 870.877 lei/mp

pret stabilit prin fisa de evaluare a terenului ĂŽntocmita ĂŽn conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991, valabil la data de 31.09.2001.

Pretul stabilit este valabil termen de 30 de zile de la data aparitiei prezentei hotarâri, urmând ca pentru licitatiile organizate dupa acest termen sa fie Întocmite fise de evaluare a terenului actualizate la data desfasurarii licitatiei. Pretul concesiunii va fi achitat În 10 ani.

5.2. Redeventa anuala va fi indexata functie de indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala de Statistica prin Buletinul Statistic de Preturi si se va achita pâna la data de 25.03 a fiecarui an pentru anul În curs prin ordin de plata, numerar, etc.

5.3. Întârzierile la plata redeventei se vor sanctiona cu penalitati de 1% /zi de întârziere la suma datorata, urmând ca pentru întârzierile la plata a redeventei anuale ce depasesc 6 luni sa se procedeze la retragerea concesiunii fara a fi necesara interventia instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres).

5.4. Garantia de participare la licitatie depusa de ofertantul câstigator se retine de concedent pâna în momentul încheierii contractului de concesiune urmând ca dupa aceasta data garantia sa constituie redeventa datorata de catre concesionar pentru primul an de concesiune. În cazul în care redeventa datorata de concesionar pentru primul an de concesiune depaseste valoare garantiei depuse, concesionarul va achita diferenta aferenta la data încheierii contractului de concesiune.

Cap. VI. REGIMUL BUNURILOR

Terenurile care constuituie proprietatea concedentului vor fi administrate si exploatate de concesionar in conformitate cu prevedrile contractului de concesiune, acestea ramânând proprietatea concedentului si urmând a fi restituite de concesionar la expirarea/incetarea contractului de concesiune; acestea constituie bunuri de retur si revin de drept concedentului, gratuit si libere de orice sarcini; in aceasta categorie intra si bunurile ce au rezultat din investitiile prevazute În contractul de concesionare precum si bunurile rezultate din investitii si modernizari efectuate de concesionar fara aprobarea concedentului.

Asupra bunurilor rezultate din investitii sau modernizari efectuate de concesionar pe cheltuiala sa dar cu aprobarea concedentului, acesta din urma are drept de preemtiune la cumparare, pretul pe care trebuie sa-l plateasca fiind egal cu valoarea contabila actualizata conform procedurilor legale;

Bunurile proprii, care apartin concesionarului ( cu exceptia celor realizate din investitii si modernizari efectuate fara aprobarea concedentului ) ramin in proprietatea concesionarului, acesta putând dispune de ele oricum doreste.

Cap.VII. CONDITII DE MEDIU

Concesionarul poarta intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului

Cap. VIII. CARACTERISTICILE INVESTITIEI

8.1. Investitia se va realiza ĂŽn conformitate cu prevederile certificatului de urbanism.

8.2 Arhitectura va fi ĂŽn concordanta cu ambientul arhitectural zonal.

8.3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din import, care sa confere personalitate obiectivului ce se va realiza.

8.4. Amplasarea În teren ca si accesele vor fi proiectate astfel Încât sa se asigure circulatia În zona.

8.5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor ĂŽnvecinate precum si protectia mediului.

8.6. Regimul de ĂŽnaltime si tratarea arhitecturala va fi ĂŽn concordanta cu proiectul realizat ĂŽn acest sens.

8.7. Durata de executie a obiectivului va fi de 24 luni de la data eliberarii autorizatiei de construire , care poate fi prelungita conform Legii nr. 50/1991, cu maxim 12 luni, la cererea concesionarului.

8.8. Durata de ĂŽncepere a lucrarilor va fi de maxim 6 luni de la data semnarii contractului de concesiune.

CAP. IX . OBLIGATIILE PARTILOR

9.1. Concedentul are urmatoarele obligatii:

a.- Sa predea concesionarului bunul concesionat pe baza unui proces verbal de predare/primire.
b.- Concedentul are obligatia de a nu tulbura pe concesionar ĂŽn exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.
c.- Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricarei ĂŽmprejurari de natura a afecta drepturile concesionarului ĂŽn masura ĂŽn care aceste situatii depind ĂŽn tot sau ĂŽn parte de vointa sa.

9.2. Concesionarul are urmatoarele obligatii:

a.-. sa asigure exploatarea eficace ĂŽn regim de continuitate si permanenta a obiectului concesiunii pe cheltuiala sa si sa despagubeasca pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa;
b.-. sa puna la dispozitia concedentului documentele si informatiile cerute de acesta privind obiectul concesiunii, modul de desfasurare a investitiei.
c.- sa plateasca redeventa la valoarea, ĂŽn termenul si modul stabilite prin contractul de concesiune.
d.- sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului si avizelor legale.
e.- sa plateasca pe toata durata concesiunii impozitele si taxele datorate statului si Administratiei Publice Locale.
f.- pe toata perioada de derulare a contractului, concesionarul nu va putea subconcesiona, ĂŽn tot sau ĂŽn parte unei alte persoane, obiectul concesiunii.
g.- concesionarul are ĂŽntreaga responsabilitate ĂŽn ceea ce priveste respectarea legislatiei ĂŽn vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor.
h.- la expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie ĂŽn deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
i.- ĂŽn termen de 30 zile de la ĂŽncheierea contractului de concesionare, concesionarul are obligatia de a ĂŽnscrie concesiunea, pe cheltuiala sa , ĂŽn documentele de publicitate imobiliara ( carte funciara).
j.- sa constituie În termen de 90 de zile de la Încheierea contractului, cu titlu de garantie , o suma fixa reprezentând o cota parte din suma obligatiei de plata de catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de activitate.

Garantia va fi depusa în contul concedentului nr. 50064270740 deschis la B.N. Trezoreria Sibiu. În situatia în care concesionarul depune garantia într-un cont special deschis de el la o banca comerciala cu sediul în Sibiu sau care are sucursala în municipiul Sibiu, deschis pentru concedent si închis pentru concesionar, acesta se obliga de drept, fara somatie sau trecerea vreunui termen sa plateasca amenda contraventionala conform art. 63 si 64 din Legea 189/1998, privind finantele publice locale si sa-si transfere garantia în contul concedentului deschis la B.N. Trezoreria Sibiu. Din aceasta suma concedentul poate preleva penalitatile si sumele datorate de concesionar.
k.- garantia se va restitui dupa achitarea integrala a pretului concesiunii.
l. - concesionarul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii ĂŽn scopul caruia s-a realizat concesionarea terenului.
m.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local.
n. - concesionarul are obligatia sa realizeze pe cheltuiala proprie urmatoarele:
-alimentare cu apa si racord la reteaua de canalizare menajera si pluviala
-alimentarea cu energie electrica

Cap.X. RASPUNDEREA PARTILOR

In toate cazurile de incetare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa predea concedentului documentatiile tehnice referitoare la obiectivele de investitii nerealizate sau realizate partial

In cazul nerespectarii de catre una dintre parti a prevederilor contractului de concesiune, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despagubiri corespunzatoare prevederilor contractului de concesiune sau corespunzator legislatiei specifice in domeniu; despagubirile sint cumulative si nu exclusive.

Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca si dovedeste in conditiile legii; aparitia cazurilor de forta majora trebuie comunicata in termen de 5 zile de la aparitie, comunicarea urmind a fi insotita de documentele care atesta cazul de forta majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forta majora nu va fi exonerata de raspundere; in cazurile de forta majora invocate si dovedite ca atare, partile vor conveni la decalarea obligatiilor cu perioada afectata de forta majora.

Cap. XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile de orice fel care apar pe parcursul derularii contractului de concesiune si care nu se pot solutiona pe cale amiabila vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Cap. XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Drepturile si ĂŽndatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesionare.

12.2. Dupa concesionare , realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect legal avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991. Solutiile prezentate o data cu depunerea optiunilor, În cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si nu exonereaza pe câstigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor stabilite În eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizatia de constructie, s.a.m.d.).

12.3. Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si functionarea investitiilor privesc pe concesionar.

12.4. Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente si obtinerea acordului de la detinatorii acestora privesc pe concesionar.

12.5. Concesionarul este obligat de a asigura pe perioada concesionarii continuitatea activitatii ĂŽn scopul careia a fost concesionat terenul.

12.6. Concedentul are dreptul ca prin Împuternicitii sai sa urmareasca mersul lucrarilor de constructii În vederea asigurarii calitatii si stabilitatii cât si Încadrarea În termenul de punere În functionare stabilit prin actul de concesionare. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza În contractul de concesionare. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei sa pun la dispozitia solicitantului contra cost, În valoare de 1.500.000 lei.

12.7. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia bancara necesara executarii acestor lucrari. Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare În conformitate cu Legea nr. 219/1998 ( cuantumul garantiei de participare la licitatie va fi stabilit astfel Încât sa asigure plata pentru redeventa datorata În primul an de concesiune- 10%).

12.8. Daca din diferite motive licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, decizia de amânare, revocare sau anulare sau nu poate fi atacata de ofertanti, daca ofertele nu au fost deschise.

În acest caz ofertantilor li se va înapoia în termen de cinci zile garantia de participare la licitatie si contravaloarea documentatiei de licitatie pe baza unei cereri scrise si înregistrare la Primaria Municipiului Sibiu.

Prin depunerea ofertei, toate conditiile impuse prin caietele de sarcini se considera ĂŽnsusite de ofertant.

PRESEDINTE
Constantin Trihenea

Contrasemneaza
SECRETAR
Iordan Nicola