Hotărârea nr. 189/2001

HOTARAREA NR. 189 privind prelungirea contractului de închiriere pentru spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, situat în Sibiu , str. N. Balcescu nr. 19.
01h189

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 189

privind prelungirea contractului de Închiriere pentru spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, situat În Sibiu , str. N. Balcescu nr. 19

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 106556/12.10.2001 prin care Directia patrimoniu - urbanism propune prelungirea contractului de Închiriere pentru spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, situat În Sibiu , str. N. Balcescu nr. 19, spatiu detinut de d-nul Fesan Puiu Nicolae,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu dispozitiile art.10 lit. s, din Legea nr. 42/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. f si h , art. 125 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se prelungeste, pe o perioada de 5 ani Începând cu data de 02.10.2001,contractul de Închiriere pentru spatiul cu alta destinatie decât aceea de locuinta, situat În Sibiu, str. N. Balcescu nr. 19, al domnului Fesan Puiu Nicolae, beneficiar al prevederilor Legii nr.42/1990.

Art.2. S.C.Urbana S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola