Hotărârea nr. 187/2001

HOTARAREA NR. 187 privind aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si SC I.C. ADVERTISING S.R.L..
01h187

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 187

privind aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si SC I.C. ADVERTISING S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr.96624 /2001, al Directiei patrimoniu urbanism, prin care se propune aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si S.C I.C.ADVERTISING S.R.L.

Având în vedere Hotarârea nr.138/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, modificata prin Hotarârea nr. 25/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În temeiul prevederilor art.38 alin.(2), lit."f " si " x " si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se aproba contractul de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si S.C I.C.ADVERTISING S.R.L., conform anexei nr.I, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Contractul de asociere în participatiune, care face obiectul articolului 1, intra în vigoare începând cu data de 12.11.2001.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptată în Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE NR......………./..........…………..2001

CAP. I. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

1. Municipiul Sibiu reprezentat prin primarul Klaus W. Iohannis cu sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3, cod fiscal 4270740 cont 21.22.02.07.42.70.740 deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar, si

2. S.C. I.C. ADVERTISING S.R.L. reprezentata prin d-ul Cristescu A. Marius Ion în calitate de administrator, cu sediul în Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr. 57, bl.E 4, sc. 3, et. 6/7, ap. 87, tel. 01/326.20.48; fax 01/326.20.49, cod fiscal nr. R 13488940, înregistrata la Reg.Comertului cu nr. J 40/9887/2000, cont nr. 2511.1-17211.1/ROL deschis la Banca Comerciala Româna Sucursala Unirea, având sucursala în Sibiu, str. Vasile Cârlova nr. 9 înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/32/508/2001, în calitate de asociat ,

Partile convin încheierea prezentului contract de asociere în participatiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, Cod Civil, art. 38 al. 2, lit. " x " din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala si a H.C.L. nr. 138 /31.08.2000, modificata prin H.C.L. nr. 25/2001

În cadrul asocierii în participatiune partile îsi vor desfasura activitatea în conditii de independenta comerciala si juridica specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Obiectul asocierii în participatiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate si reclama ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu si construirea si amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispozitie de catre Primaria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. 138/2000, modificata prin H.C.L. nr. 25/2001

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de: - panouri simple de afisaj general - borne de afisaj - panouri indicatoare, panouri luminoase, benere montate pe stâlpi amplasate în intravilanul Municipiului Sibiu, în conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicata.

Art.3. Amplasamentele pentru afisajul lipit pe suporti puse la dispozitie de Primaria Municipiulu Sibiu si care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfasurarii activitatii de reclama-publicitate.

. Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afisajul lipit pe suporti se face pe baza de proces-verbal care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizeaza conform H.C.L. nr. 138/2000, modificata prin H.C.L. nr. 25/2001

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioada de 3 ani începând cu data de 12.11.2001.

Art.7. S.C. I.C. Advertising S.R.L. este obligata ca în termen de 15 zile de la data expirarii termenului contractului de asociere sa elibereze suportii si sa-i predea în starea initiala, considerându-se ca au fost în stare buna, dupa caz.

CAP.IV. CONTRIBUTIA PARTILOR

Art.8. Primaria Municipiului Sibiu, pune la dispozitie terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art.9. Societatea Comerciala pune la dispozitie :
* servicii de publicitate si reclama efectuate prin orice modalitate de informare si în orice mediu de comunicatii, pentru beneficiarii români si/sau straini.
* activitati de productie pentru orice modalitate de publicitate si reclama si realizarea din productia proprie de: imprimate, tiparituri, suportul audio, video, foto si de orice alta natura, destinate a face publicitate si reclama pentru bunuri si servicii apartinând beneficiarilor interni si/sau externi.
* întreaga sa experienta în domeniul publicitatii
* întreaga sa clientela interna si externa constituita sau în curs de constituire si totodata interesata sa faca reclama pe spatiile puse la dispozitie de Primaria Municipiului Sibiu.
* personalul si echipamentele necesare desfasurarii activitatii de reclama publicitate.

CAP.V. - OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.10. a) Primaria Municipiului Sibiu acorda S.C. I.C. Advertising S.R.L. un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durata a asocierii.

Art.11 a) Asociatul se obliga sa desfasoare activitatile de sondare a pietei interne si externe pentru cautare de clienti, coordonarea propriu-zisa a operatiunilor de reclama, negocierea si încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adica S. C. I.C. Advertising S.R.L.

b) Închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terte persoane juridice sau fizice este interzisa.

c) Asociatul se obliga sa confectioneze, întretina , sa repare si sa modernizeze mijloacele de publicitate asa cum sunt prevazute în art. 2.

d) Asociatul întocmeste si prezinta Primariei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afisaj, benere,etc.

e)Racordarea la reteaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului . Racordarea se va efectua cu avizul CONEL.

f) Asociatul are obligatia de a prezenta lunar situatia noilor amplasamente pentru care s-au obtinut aprobarile legale si acordul scris al Primariei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991, republicata.

g) Asociatul are obligatia sa aduca la cunostinta Primariei Municipiului Sibiu situatia tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

h) Asociatul are obligatia sa-si desfasoare activitatea prin filiala/sucursala în Municipiul Sibiu.

i) Asociatul are obligatia de a -si inscriptiona mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participatiune cu denumirea societatii.

j) Asociatul are obligatia sa solicite Primariei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de constructie pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentatii întocmite de asociat, si sa prezinte în scris Directiei Patrimoniu situatia noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterala a contractului de asociere în participatiune.

Art.12.

a. În cazul existentei unei singure solicitari de AC pentru un amplasament, Primaria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizatia de construire dupa expirarea a unui interval de 10 zile.

b. În conditiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizatii de construire se solicita autorizatia de construire pentru acelasi amplasament, se organizeaza licitatie, urmând ca autorizatia de construire sa se elibereze câstigatorului licitatiei.

c. Cererea pentru eliberarea CU nu tine loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZITII FINANCIARE

Art. 13. Partile convin ca pe durata asocierii S.C. I.C. Advertising S.R.L. sa achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obtinute din activitatea de reclama-publicitate a S.C. I.C. Advertising S.R.L., dar nu mai putin de echivalentul în lei a dolarului calculati conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. . la data efectuarii platii. Asociatul are obligatia sa încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclama, publicitate si sa plateasca la bugetul local taxa de reclama publicitate conf. art. 30 si art. 31 din OUG nr. 15/1999, Legea nr. 27/1994, republicata, cu modificarile ulterioare si a Hotarârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevazute în art. anterior se va face lunar cel târziu pâna la data de 25 ale lunii pentru luna precedenta. Odata cu plata S.C. I.C. Advertising S.R.L. va prezenta Primariei Municipiului Sibiu situatia completa a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art.13. va avea loc în luna februarie a anului urmator ( dupa încheierea anului financiar) pâna la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea platii S.C. I.C. Advertising S.R.L. va plati penalizari de 0,35 %/zi, iar daca întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se considera reziliat de drept pe baza unei notificari comunicata de Primaria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucratoare.

Art. 17. În cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lasate fara postere pe o perioada mai mare de 7 zile. Pâna la aparitia altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primariei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa de reclama si publicitate rezultata din valoarea fiecarui contract încheiat de SC I.C. Advertising S.R.L. cu clientii , care are o durata mai mare de un an, se va achita conform legislatiei în vigoare si Hotarârii Consiliului Local privind impozitele si taxele locale aprobata pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 19. Coordonarea activitatii asociatiei se va face în comun de catre un comitet de directie format în parti egale de catre 2 membri ai asociatiei de catre fiecare parte. Din partea Primariei Municipiului Sibiu - Director Economic - Director Patrimoniu Urbanism Din partea S.C. I.C. Advertising S.R.L. - Administrator - Director Conditiile de numire si revocare a reprezentantilor asociatiei din comitetul de directie sunt urmatoarele: Conditii de numire: Numirea în calitate de membru al comitetului de directie al asociatiei se face de catre primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar si de catre actionarul majoritar- administrator- pentru S.C. I.C. Advertising S.R.L. Conditiile de revocare: - pierderea calitatii de asociat - neloialitatea fata de interesele asociatiei Controlul asupra respectarii conditiilor asocierii se face saptamânal. Hotarârile, concluziile si deciziile ce se impun în urma controlului vor fi mentionate în registrul unic de control al asociatiei. Deciziile comitetului de directiei sunt obligatorii pentru asociati. Municipiul Sibiu are dreptul de a verifica pe tot parcursul derularii contractului de asociere toate documentele operative si contabile în baza carora se stabileste /calculeaza suma cuvenita din asociere.

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociati ca aport la constituirea asociatiei ramân în proprietatea exclusiva a acestora.

Art.21. Societatea Comerciala I.C. Advertising S.R.L., în situatia în care intentioneaza vânzarea aportului, Primaria Municipiului Sibiu, are drept de preemtiune la cumparare, drept care si-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirarii contractului ori a notificarii intentiei de vânzare.

Art.22. Pretul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabila ramasa iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumparare.

CAP. IX. FORTA MAJORA

Art.23. În caz de forta majora partile sunt exonerate de raspundere pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, determinata de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflata în caz de forta majora va notifica celeilalte parti atât aparitia cât si încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificarii evenimentului în termen decade partea aflata în forta majora de dreptul de a fi exonerata de raspundere.

Art. 25. Forta majora este produsa de un eveniment aflat în afara controlului partilor, imprevizibil si de neînlaturat, intervenit dupa intrarea în vigoare a contractului care împiedica partile sa-si îndeplineasca obligatiile asumate partial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA SI REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în urmatoarele situatii: - pierderea calitatii de asociat -neloialitatea fata de interesele asociatiei

Art. 27. Asocierea înceteaza de drept la expirarea contractului.

Art. 28. Prin acordul ambelor parti.

Art. 29. Neîndeplinirea sau executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.30. În cazul lichidarii ( faliment, divizare, fuziune) S.C. I.C. Advertising S.R.L., notificata obligatoriu în scris Primariei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data aparitiei cauzei, contractul de asociere înceteaza.

CAP. XI. - SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 31. Eventualele litigii care pot apare între parti în derularea asocierii se vor solutiona pe cale amiabila în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse solutionarii instantelor judecatoresti competente. CAP. XII. - DISPOZITII FINALE

Art.32. În relatiile cu tertii, raspunderea pentru obligatiile contractuale revine partii care s-a obligat.

Art.33 Modificarea, adaptarea si completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor parti asociate prin acte aditionale.

 

Art.34. Pentru panourile montate pe stâlpi si panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, chiriasul va prezenta în termen de o luna de la data încheierii contractului o situatie centralizata pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul de afisaj si suprafata utila a fiecaruia în vederea autorizarii conform Legii nr. 50/1991, republicata.

Art.35. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afisajul lipit pe suporti, face parte integranta din prezentul contract.

Art. 36 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate

Art. 37. Contractul de asociere în participatiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislatia în vigoare

. Încheiat la Sibiu, astazi …………………..2001 , în 4 (patru) exemplare toate cu valoare de original.

 

PROPRIETAR,

PRIMAR,
Klaus W. Iohannis

DIRECTOR ECONOMIC,
Viorica Bândescu

SERV. JURIDIC,
Dorin Nistor

DIRECTOR D. P. U,
Dorin Maiet

ASOCIAT,
S.C. I.C. ADVERTISING S.R.L.
Administrator
Cristescu A. Marius Ion

ANEXA NR. 1 la Contractul de asociere

P R O C E S V E R B A L

încheiat azi ……………/……….2001

Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, b-dul Victoriei nr. 1-3, reprezentata prin primar Klaus W. Iohannis si director economic Viorica Bândescu, în calitate de predator si S.C. I.C. Advertising S.R.L. cu sediul în Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr. 57, bl.E 4, sc. 3, et. 6/7, ap. 87, reprezentata prin administrator d-ul Cristescu A. Marius Ion, în calitate de primitor, am procedat la predarea/primirea urmatoarelor amplasamente pentru afisajul lipit pe suporti :

………………………………….

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Terenul se preda liber de sarcini si în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 4 (patru) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere.

PROPRIETAR,

PRIMAR,
Klaus W. Iohannis

DIRECTOR ECONOMIC,
Viorica Bândescu

SERV. JURIDIC,
Dorin Nistor

DIRECTOR D. P. U,
Dorin Maiet

ASOCIAT,
S.C. I.C. ADVERTISING S.R.L.
Administrator
Cristescu A. Marius Ion


Anexa nr.2 la Contractul de asociere

CLAUZE FINANCIARE
pe tipuri de mijloace de publicitate

 

Nr.crt

Tip Panou (mp)

$ / panou / lună

1 faţă

2 feţe

1,10 x 1,60

6 (casetă)

3 x 2

12

18

4 x 2

20

30

4 x 3

23

32

6 x 3

35

45

8 x 3

42

55

5,04 x 2,38

23

32

12 x 3

65

85

Panouri montate pe stâlpi 3$ /panou/lună

Benere montate pe stâlpi 3 $/mp/lună.

PROPRIETAR,

PRIMAR,
Klaus W. Iohannis

DIRECTOR ECONOMIC,
Viorica Bândescu

SERV. JURIDIC,
Dorin Nistor

DIRECTOR D. P. U,
Dorin Maiet

ASOCIAT,
S.C. I.C. ADVERTISING S.R.L.
Administrator
Cristescu A. Marius Ion