Hotărârea nr. 186/2001

HOTARAREA NR. 186 privind modificarea Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu
01h185

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 186

privind modificarea Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr.104270/09.10.2001 si raportul nr.107953/17.10.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune modificarea Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Sibiu În sensul transformarii unui post vacant de referent si a unuia de inspector de specialitate În posturi de consilier ,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 188/1999 modificata si completata prin O.U.G. nr. 82/2000,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "e" si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba modificarea Statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Sibiu , astfel :

- postul de referent C/I/3 din cadrul Directiei Economice se transforma ĂŽn post de consilier A/I/1 ;
- postul de inspector de specialitate A/II/1 din cadrul Directiei Economice se transforma ĂŽn post de consilier A/I/1.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola