Hotărârea nr. 185/2001

HOTARAREA NR. 185 privind însusirea - neinsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara.
01h185

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 185

privind Însusirea - neânsusirea rapoartelor de expertiza tehnica - judiciara

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001

Analizând referatul nr. 107853/2001 al Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertiza,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3 , ale art. 38 alin. 2 lit. "f", art. 121 si 123 alin.2 precum si ale art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara, cuprinse În anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Nu se Însusesc rapoartele de expertiza tehnica - judiciara, cuprinse În anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

S I T U A Þ I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, ĂŽnsusite de catre Consiliul Local
Nr crt Nr. dosar instanþã Coproprietari Cote % Adresa Nr. camere Valoarea de circulaþie -mii lei- Sulta cuvenitã -mii lei- Supraf teren -mp- OBSERVAÞII
1. 8388/2000 Statul Român 1 / 1 str. Turnului, nr. 6 3 70.623 - 87
Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul arh. Tudor Berariu În dosarul mentionat alaturat unde este reclamant Barocz Dominic pentru vânzare locuinta Întrucât este identificata locuinta ce urmeaza a fi vânduta propunându-se totodata topografie separata.
2 4972/2001 Statul Român 1 / 1 Piata Mica,nr. 6 3 750.000 - 215 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul Grunca Adrian În dosarul mentionat alaturat la solicitarea S.C. NAPOLEON S.R.L reprezentat prin dl. Popa Ioan Întrucât valoarea de circulatie a imobilului mentionata de expert a fost actualizata la zi.
3. 5008/2001 Statul Român 1 / 1 str. Turnului,nr. 23 1 411.600 - 111 Se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul Gh. Dumitru la solicitarea S.C. Germano-Trans S.R.L. reprezentat prin dl. Schuster Wilhelm Întrucât valoarea de circulatie a imobilului mentionata de expert a fost actualizata la zi.

Anexa nr. 2

S I T U A T I A
expertizelor ĂŽntocmite conform art. 3 alin. 1 si 2; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, neĂŽnsusite de catre Consiliul Local
1 / 1
Nr crt Nr. dosar instanþã Coproprietari Cote % Adresa Nr. camere Valoarea de circulaþie -mii lei- Sulta cuvenitã -mii lei- Supraf teren -mp- OBSERVAÞII
1. 1352/2001 Statul Român 1/1 str. G-ral Magheru,nr. 56 8 515.000 - 275 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul Gheorghe Dumitru În dosarul mentionat alaturat la solicitarea S.C. Rodica S.R.L. reprezentata prin d-na Rodica Moisei Întrucât spatiul comercial a fost subevaluat fata de zona unde este amplasat si de starea sa actuala.
2 1548/2001 Statul Român 1 / 1 str. N. Balcescu,nr. 40 1 130.000 - 27 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit de expertul ing. Suciu Toma În dosarul mentionat alaturat la solicitarea S.C. Juventus S.R.L. reprezentata prin dl. Ban Dumitru Întrucât spatiul comercial a fost subevaluat fata de zona unde este amplasat si de starea sa actuala.
3. 2922/2001

Statul Român

Huterer Leontina si Mircea

- str.Pasajul Scolii, nr. 2 1 - - 26 Nu se Însuseste raportul de expertiza Întocmit la dosarul mentionat alaturat de expertul Grunca Adrian Întrucât spatiul care este solicitat de reclamanti spre atribuire este Închiriat si face parte În prezent din unitatea locativa distincta a numitului Cosma Samuil Mircea, titular al contractului de Închiriere nr. 3166/04.06.1999 Încheiat cu S.C. Urbana S.A.