Hotărârea nr. 184/2001

HOTĂRÂREA NR. 184 privind darea în administrarea S.C. Drumuri şi prestări în construcţii S.A a două autospeciale Daimler Benz, proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu (Modificată de HCL NR. 263/2004)
01h184

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 184

privind darea ĂŽn administrarea S.C. Drumuri si prestari ĂŽn constructii S.A a doua autospeciale Daimler Benz, proprietatea Primariei Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr. 106790/15.10.2001 prin care Directia Economica propune darea În administrarea S.C. Drumuri si prestari În constructii S.A. a doua autospeciale de pompieri marca Daimler Benz, proprietatea Primariei municipiului Sibiu

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "h" si ale art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se dau În administrarea S.C. Drumuri si prestari În constructii S.A., pe o perioada de 5 ani, doua autospeciale de pompieri Daimler Benz, având numerele de Înmatriculare SB - O5 - BDC, respectiv SB - 05 - BDD, proprietatea Primariei municipiului Sibiu.

Art.2. S.C. Drumuri si prestari ĂŽn constructii S.A. va folosi utilajele ĂŽn conditii bune de functionare si exploatare, cu suportarea tuturor costurilor.

Art.3. Lucrarile solicitate, de catre Primaria municipiului Sibiu , a se executa cu autospecialele mentionate la art. 1, se vor realiza cu prioritate. Cazurile de interventie pentru calamitati (incendii ) vor avea prioritate absoluta.

Art.4. Primarul municipiului Sibiu si S.C. Drumuri si prestari În constructii S.A. vor asigura executarea prezentei hotarâri. .

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola