Hotărârea nr. 183/2001

HOTARAREA NR. 183 privind aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece si numirea Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece , deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu.
01h183

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 183

privind aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece si numirea " Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura , apa calda si rece , deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu "

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr.107747/2001 al Directiei Tehnice a Primariei municipiului Sibiu, prin care se propune numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu" si aprobarea programului de masuri specifice sezonului rece,

Vazând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului Înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,

În temeiul prevederilor art. 38, alin.(2), litera k si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art. 1 Se aproba programul de masuri specifice sezonului rece, elaborat de Primaria municipiului Sibiu si de societatile comerciale care au raspunderi În acest domeniu conform anexei 1 care face parte din prezenta hotarâre.

Art. 2 Se numeste "Colectivul de coordonare a activitatilor de aprovizionare cu caldura, apa calda si apa rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din municipiul Sibiu" ĂŽn urmatoarea componenta:

a) ing. Gheorghe Tuluc - Viceprimar
b) ing. Dorel Florian - Director al S.C. Tursib S.A. Sibiu
c) ing. Elena Tuluc - Director general al S.C. D.P.C. S.A. Sibiu
d) ing. Ilie Gradinar - Director al S.C. "Energie Termica" S.A. Sibiu
e) ing. Mircea Niculescu - Director al S.C. "Apa - Canal" S.A. Sibiu

Art.3 Primarul municipiului Sibiu si consiliile de administratie ale S.C. Drumuri si Prestari În Constructii S.A., S.C. Apa Canal S.A., S.C. Energie Termica S.A., S.C. Tursib S.A., vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 183/2001

 

PROGRAM DE TOAMNA-IARNA 01.10.2001- 01.03.2002 ELABORAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU ÎN COLABORARE CU SOCIETATILE COMERCIALE APARTINÂND CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

NR. CRT.
DOMENIU
ACÞIUNI
TERMEN
1 Asigurarea energiei termice - PregĂŁtirea CT ĂŽn vederea livrĂŁrii agentului termic Âşi a apei menajere
- Organizarea centrelor de primire a cererilor pentru subvenĂžii care se acordĂŁ conform HG 932/2001
- Stabilirea dispeceratului centralelor termice cu sediul pe str. N.Iorga-Complex Cedonia
- Asigurarea intervenĂžiei permanente ĂŽn caz de defecĂžiuni prin grija SC Energie TermicĂŁ SA
- IntervenÞii din partea Primãriei Municipiului Sibiu cãtre Ministerul Industriei ºi Resurselor privind asigurarea fondurilor pentru compensarea preÞului de referinÞã a Gkal ºi asigurarea subvenÞiilor
- Asigurarea stocurilor de combustibil Âşi menĂžinerea ĂŽn stare de funcĂžionare a utilajelor specifice pentru intervenĂžie ĂŽn caz de cĂŁderi abundente de zĂŁpadĂŁ

1.10.2001
1.11.2001-15.04.2002

15.11.2001- 1.03.2002

permanent

permanent    


10.11.2001

2. În domeniul apei ºi canalizãrii - Pregãtirea reþelelor de aducþiune a prizelor ºi instalaþiilor de tratare a apei
- Asigurarea stocurilor minime de materiale piese Âşi subansamble legate de siguranĂža ĂŽn exploatare a instalaĂžiilor de apĂŁ Âşi canal.
- Reperajul hidranĂžilor, vanelor, cĂŁminelor de vane Âşi vizitarea ĂŽn teren pentru identificarea acestora sub stratul de zĂŁpadĂŁ
- Efectuarea reviziilor tehnice pentru utilajele de intervenĂžie ĂŽn caz de defecte Âşi asigurarea materialelor Âşi pieselor de schimb specifice ( anvelope, antigel, acumulatori, etc.)
- Asigurarea permanenĂžei prin dispeceratul constituit la nivel de SC ApĂŁ-Canal SA la sediul acesteia str. Eschil nr.6
- Asigurarea stocurilor de combustibil Âşi menĂžinerea ĂŽn stare de funcĂžionare a utilajelor specifice pentru intervenĂžie ĂŽn caz de cĂŁderi abundente de zĂŁpadĂŁ

1.11.2001

1.12.2001

15.11.2001  

15.11.2001

permanent

10.11.2001

3. În domeniul transportului în comun - Pregãtirea personalului cu instrucþiunile specifice acþiunilor de iarnã ( echipele de intervenþie, maiºtrii, revizori tehnici ºi ºoferi)
- Executarea concediilor de odihnĂŁ ale ĂŽntregului personal de exploatare Âşi ĂŽntreĂžinere pentru a avea la dispoziĂžie ĂŽn perioada de iarnĂŁ ĂŽntregul personal
- PregĂŁtirea parcului auto , dotarea autovehiculelor cu antigel, cu nisip, lopeĂži ĂŽn vederea rezolvĂŁrii situaĂžiilor de ĂŽngheĂž.
- Asigurarea stocului de piese de schimb necesare legate de siguranĂža ĂŽn exploatare a parcului auto
- Asigurarea stocului de combustibil Âşi menĂžinerea ĂŽn stare de funcĂžionare a utilajelor specifice pentru intervenĂžie ĂŽn caz de cĂŁderi masive de zĂŁpadĂŁ

- Asigurarea permanenĂžei prin dispeceratul constituit la nivel de SC TURSIB SA la sediul acesteia str. Calea DumbrĂŁvii nr.135
- MenĂžinerea ĂŽn stare de funcĂžionare a instalaĂžiilor Âşi utilajelor de intervenĂžie rapidĂŁ ĂŽn caz de cĂŁderi masive de zĂŁpadĂŁ.

20.10.200

1.12.2001  

15.11.2001

15.11.2001
15.11.2001  

permanent

permanent

4. Asigurarea circulaĂžiei pe drumurile publice - Constituirea comandamentului de deszĂŁpezire la nivelul PrimĂŁriei municipiului Sibiu Âşi SC DPC Sibiu, organizat pe trei cantoane cu funcĂžionarea permanentĂŁ ĂŽn perioada 1.12.2001-28.02.2002
- Asigurarea cu utilaje ( 2 autogredere, 6 bascule de 16t, 6 tractoare cu gredere semipurtate, 1 MTZ, 2 ifroane, 1 wolĂŁ) Âşi personalul de deservire specializat
- Asigurarea stocurilor de material antiderapant (800 mc nisip, 240 t sare, 1000 l motorinĂŁ)
- Asigurarea activitĂŁĂžii de deszĂŁpezire ĂŽn StaĂžiunea PĂŁltiniÂş

- PregĂŁtirea Âşi menĂžinerea ĂŽn stare de funcĂžionare a unui parc auto specific suplimentar ĂŽn cazul cĂŁderilor masive de zĂŁpadĂŁ
- MenĂžinerea ĂŽn stare de curĂŁĂženie a trotuarelor Âşi pasajelor
- Asigurarea accesului permanent ĂŽn Rampa de gunoi, Cimitirul comunal Âşi GrĂŁdina zoologicĂŁ
- Amplasarea lĂŁzilor cu material antiderapant Âşi a indicatoarelor rutiere specifice ĂŽn punctele stabilite

1.11.2001  

15.11.2001  

15.11.2001

permanent (1.11.2001-15.04.2002)
permanent (15.12.2001-15.02.2002)  
 


1.11.2001-15.11.2001

5. UnitãÞi ºcolare - Asigurarea cu agent termic necesar a tuturor unitãÞilor de ÎnvãÞãmânt preuniversitar 15.10.2001-1.04.2002
6. Mãsuri specifice ale Primãriei municipiului Sibiu - Elaborarea unei Hotãrâri a Consiliului Local pentru constituirea Comandamentului la nivelul municipiului Sibiu ºi adoptarea Programului de mãsuri specifice sezonului rece
- Constituirea Comandamentului operativ Âşi asigurarea permanenĂžei la nivelul DirecĂžiei tehnice-PrimĂŁria municipiului Sibiu
- Asigurarea legĂŁturii cu PoliĂžia municipiului Sibiu, Inspectoratul de ProtecĂžie CivilĂŁ, UnitĂŁĂži Militare Âşi Jandarmi pentru intervenĂžie operativĂŁ ĂŽn cazul caderilor masive de zĂŁpadĂŁ
- Obligarea tuturor societĂŁĂžilor comerciale de pe raza municipiului Sibiu deĂžinĂŁtoare de mijloace auto ĂŽn vederea intervenĂžiei ĂŽn cazul cĂŁderilor masive de zĂŁpadĂŁ
- IntervenĂžia operativĂŁ ĂŽn cazul cĂŁderilor de pomi ĂŽn perioada sezonului rece
- Asigurarea iluminatului public la parametrii normali pe toatĂŁ perioada sezonului rece

25.10.2001  

15.11.2001- 28.02.2002


15.11.2001-15.03.2002  


15.11.2001-15.03.2002  


15.11.2001-15.03.2002 15.11.2001-15.03.2002