Hotărârea nr. 182/2001

HOTARAREA NR. 182 privind aprobrea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu .
01h182

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 182

privind aprobrea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru ĂŽnchirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând referatul nr. 106033/11.10.2001 prin care Serviciul public Administratia Pietelor propune aprobarea Metodologiei de organizare a licitatiilor pentru Închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile art. 15 din Legea 213/1998 si ale Legii nr. 42/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit." f", " i ", " t ", " w ", precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba Metodologia de organizare a licitatiilor pentru Închirierea spatiilor din pietele amplasate pe teritoriul municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Se aproba Închirierea, fara licitatie publica , beneficiarilor Legii nr. 42/1990, a unui numar de 10 mese situate În Piata Obor, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3. Seful Serviciul Public Administratia Pietelor Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola