Hotărârea nr. 181/2001

HOTĂRÂREA NR. 181 privind înfiinţarea Centrului financiar - Creşe, instituţie publică de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (Revocată de HCL NR. 214/2013)
01h181

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 181

privind înfiintarea Centrului financiar - Crese, institutie publica de interes local în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 108394/18.10.2001 prin care Directia Economica propune înfiintarea Centrului financiar - Crese,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu prevederile art. 31 alin.1 si alin. 6 din Legea nr.216/2001 privind bugetul de stat, ale art. 35 alin. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

În temeiul art.38, alin.(2), lit."i si "n" precum si al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aproba înfiintarea Centrului financiar - Crese ca institutie publica fara personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu , începând cu data de 01.11. 2001. Obiectul de activitate al Centrului financiar - Crese îl constituie : ¨ îngrijirea si educarea copiilor cu vârsta cuprinsa între 1 si 3 ani ; ¨ administrarea bunurilor mobile si imobile aflate în patrimoniul creselor, preluate pe baza de Protocol încheiat între Centrul Financiar si Ministerul Sanatatii - Spitalul Judetean Sibiu.

Art.2. Se aproba virarile de credite între capitolele clasificatiei bugetare, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre. Bugetul de venituri si cheltuieli ale Centrului financiar se constituie din venituri extrabugetare si subventii alocate de la bugetul local.

Art.3 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare , conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre

Art.4 Se aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal, ale Centrului financiar - Crese, conform anexelor nr.3 si nr.4 care fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.5 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptată în Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL 181/2001

VIRĂRI DE CREDITE ÎNTRE CAPITOLELE CLASIFICAŢIEI BUGETARE

- MII LEI -

Capitol
articol
aliniat

Denumire indicatori

Plan iniţial an

Virări credite

Plan an rectificat

60.02

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

9.923.958

-600.000

9.323.958

60.02.13

Susţinerea sistemului de protecţie a copilului

1.695.000

-600.000

1.095.000

 

art. 40.09

1.695.000

-600.000

1.095.000

58.02

SĂNĂTATE

6.540.000

+600.000

7.140.000

58.02.05

Centrul Financiar – Creşe

0

+600.000

600.000

 

art. 35 Subvenţii

0

+600.000

600.000


Anexa nr.2 la HCL 181/2001 J

REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL CENTRULUI FINANCIAR - CRESE

Cap.1. DISPOZITII GENERALE

1. Centrul Financiar - Crese , se organizeaza în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;

2. Centrul Financiar - Crese va avea sediul în Sibiu, str. Brukenthal nr. 2

3. Centrul Financiar -Crese se organizeaza fara personalitate juridica finantat din surse extrabugetare si din subventii alocate de la bugetul local;

4. Patrimoniul Centrului Financiar -Crese este format din bunurile mobile si imobile si va fi preluat pe baza de protocol încheiat între Centrul Financiar si Ministerul Sanatatii - Spitalul Judetean Sibiu.

Cap.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5. Centrul Financiar - Crese are urmatoarele atributii: ¨ îngrijirea si educarea copiilor cu vârsta cuprinsa între 1 si 3 ani ¨ administrarea bunurilor mobile si imobile aflate în patrimoniul creselor

Cap.3-CONDUCEREA SI CONTROLUL

6. Conducerea Centrului Financiar - Crese este asigurata de un director. Numirea directorului se face de catre Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotarîre, ca urmare a promovarii concursului sau examenului, dupa caz, organizat în conditiile prevazute de lege. Directorul Centrului Financiar - Crese executa atributiile de ordonator tertiar de credite.

7. Organigrama,statul de functii si numarul personalului se aproba de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, prin hotarâre, la propunerea primarului.

8. Angajarea personalului se face de catre primar, prin dispozitie.

9. Salarizarea personalului încadrat la Centrul Financiar - Crese se stabileste potrivit legii, prin echivalenta cu cea a personalului din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

10. Directorul Centrului Financiar - Crese se subordoneaza primarului sau, dupa caz, unui viceprimar sau secretarului municipiului Sibiu, prin delegare de atributii .

11. Controlul ierarhic si de specialitate va fi exercitat de personalul din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, nominalizat prin dispozitia primarului.

Cap.4. CONTABILITATEA SI FINANTAREA

12. Evidenta contabila se organizeaza si se conduce potrivit L.82/1991 republicata , privind contabilitatea.

13. Finantarea se asigura din veniturile proprii ale Centrului Financiar - Crese si din subventii alocate de la bugetul local.

14. Centrul Financiar - Crese are calitatea de ordonator tertiar de credite, potrivit L.189/1998 privind finantele publice locale.

Cap.5. DURATA

15. Centrul Financiar - Crese va începe sa functioneze începând cu data de 01 noiembrie 2001 si va fi desfiintat prin hotarîre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, din motive de legalitate,oportunitate, eficienta economica sau daca intersesul public o impune.

Cap.6. DISPOZITII FINALE

16. Directiile din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu vor organiza înfiintarea serviciului public si vor acorda asistenta de specialitate personalului angajat.

17. Prezentul regulament poate fi modificat, completat sau revocat prin hotarîre a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

PRESEDINTE, CONSTANTIN TRIHENEA

Contrasemneaza SECRETAR, IORDAN NICOLA


Anexa nr. 3


ANEXA nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr.181/2001

 

STAT DE FUNCTII

pentru Serviciul bugetar "CENTRUL FINANCIAR - CREŞE "

valabil la data de 01.11.2001

Nr.crt.

Denumirea funcţiei

Nivel Studii

Număr posturi

1

Sef centru - inspector de spec. gr.IA

S

1

2

Contabil şef - inspector de spec. gr.IA

S

1

3

Referent tr.IA

M

2

Creşa nr.1 (Dealului)

4

Asistent medical şef - asist.med.pediatrie

PL

1

5

Asistent medical principal pediatrie

PL

1

6

Infirmieră

G

7

7

Spălătoreasă

G

2

8

Ingrijitoare

G

1

9

Muncitor tr.II

G

1

Creşa nr.2 (Terezian)

10

Asistent medical şef - asist.med.princ.pediatrie

PL

1

11

Infirmieră

G

5

12

Ingrijitoare

G

1

13

Muncitor tr.III

G

1

Creşa nr.3 (Cedonia)

14

Asistent medical şef - asist.med.princ.pediatrie

PL

1

15

Asistent medical principal pediatrie

PL

1

16

Infirmieră

G

6

17

Ingrijitoare

G

1

Creşa nr.4(Calea Poplăcii)

18

Asistent medical şef - Asist.med.princ.pediatrie

PL

1

19

Asistent medical pediatrie

PL

1

20

Infirmieră

G

10

21

Spălătoreasă

G

1

22

Ingrijitoare

G

1

23

Muncitor tr.II

G

1

24

Muncitor necalificat

G

1

Creşa nr.5 (Vasile Aaron)

25

Asistent medical şef - soră med.princ.pediatrie

M

1

26

Infirmieră

G

3

Creşa nr.6 (Oituz)

27

Asistent medical şef - asist.med.princ.pediatrie

PL

1

28

Asistent medical medicală

PL

1

29

Infirmieră

G

5

30

Ingrijitoare

G

1

Creşa nr.7 (T.Laurian)

31

Asistent medical şef - Soră med.princ.pediatrie

M

1

32

Infirmieră

G

3

33

Ingrijitoare

G

1

Creşa nr.8 (Hipodrom III)

34

Asistent medical şef - Asist.med.princ.pediatrie

PL

1

35

Asistent medical pediatrie

PL

1

36

Infirmieră

G

3

Creşa nr.9 (Euroconf)

37

Asistent medical şef - asist.med.princ.pediatrie

PL

1

38

Asistent medical principal pediatrie

PL

1

39

Infirmieră

G

4

TOTAL CENTRU

 

78