Hotărârea nr. 18/2001

HOTÃRÂREA NR. 18 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Cornel Ioan Langa
01h18

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 18

privind ĂŽncetarea mandatului de consilier ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu al domnului Cornel Ioan Langa

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 22.02.2001,

Analizând referatul nr. 17190/2001, al DirecÞiei AdministraÞie,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicatã, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

Art.1. Se constatĂŁ ĂŽncetarea mandatului de consilier al domnului Cornel Ioan Langa, ĂŽn Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ca urmare a demisiei acestuia.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 22.02.2001.

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Rascarache p.SECRETAR
dir.Gabriela MihĂŁilescu