Hotărârea nr. 179/2001

HOTARAREA NR. 179 privind acordarea de facilitati la transportul în comun pentru elevi si pensionari (Completată de HCL NR. 221/2001)
01h179

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 179

privind acordarea de facilitati la transportul ĂŽn comun pentru elevi si pensionari

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr. 108392/18.10.2001 prin care Directia economica propune acordarea de facilitati la transportul În comun pentru elevi si pensionari,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 13 lit.b din Legea nr. 197/1998, ale art.176 alin.1 din Legea nr. 84/1995, republicata, ale art.18 alin.3 din O.G. nr27/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si s, precum si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se aproba reducerea cu 50% a tarifelor la abonamentele lunare pentru transportul local În comun, pentru o singura linie, elevilor din institutiile de Învatamânt liceal .

Art.2. Se aproba transportul gratuit cu mijloacele de transport În comun , pe o singura linie, pensionarilor cu vârsta peste 65 ani.

Art.3. S.C. TURSIB S.A. va elibera abonamente pentru elevi, pe baza tabelelor transmise de unitatile scolare, si legitimatii de calatorie pentru pensionari, pe baza buletinului de identitate si a ultimului cupon de pensie.

Art.4. Se aproba virarile de credite Între capitolele clasificatiei bugetare conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, În vederea constituirii sursei de finantare pentru acordarea facilitatilor la transportul În comun prevazute la art. 1 si 2 .

Art.5 Primarul municipiului Sibiu si S.C. TURSIB S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola