Hotărârea nr. 178/2001

HOTARAREA NR. 178 privind aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare.
01h178

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 178

privind aprobarea virarilor de credite bugetare de la un capitol la altul al clasificatiei bugetare

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr.107833/17.10./2001 prin care Directia Economica propune instituirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica de la data de 01.01.2002,

Având În vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/1998,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

 

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale si se aproba instituirea de noi taxe pentru anul 2002, prevazute de Legea nr. 27/1994, republicata, cu aplicabilitate de la 01.01.2002, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Ramân În vigoare dispozitiile Regulamentului privind determinarea conditiilor În care se pot percepe taxele speciale, modul În care se obtine acordul persoanelor fizice si juridice platitoare, precum si modul de repartizare a acestora, aprobate prin Hotarârea Consiliului Local nr. 1/1999.

Art.3. Începând cu data de 01.01.2002 se abroga Hotarârile nr.181/2000 si 205/2000 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu .

Art.4. Impozitele si taxele stabilite, prin prezenta hotarâre, se majoreaza numai pentru persoanele juridice, pentru persoanele fizice ramânând la nivelul anului 2001.

Art.5. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Constantin Trihenea
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL 178/2001

  

VIRÃRI DE CREDITE ÎNTRE CAPITOLELE CLASIFICAÞIEI BUGETARE

 - mii lei -

Capitol

articol

aliniat

Denumire indicatori

Tim IV

iniĂžial

VirĂŁri

trim IV

Trim IV

rectificat

60.02

ASISTENÞÃ SOCIALÃ

12.028.958

- 305.000

11.723.958

60.02.13

SusĂžinerea sistemului de protecĂžie a copilului

1.500.000

- 305.000

1.195.000

 

art. 40.09

1.500.000

- 305.000

1.195.000

63.02

SERVICII ªI DEZVOLTARE PUBLICÃ

55.023.962

+ 305.000

55.328.962

63.02.50

Alte acĂžiuni privind dezvoltarea publicĂŁ

22.664.346

+ 305.000

22.969.346

 

art. 34

521.520

+ 305.000

826.520

 
  • serv. public de cadastru, agriculturĂŁ Âşi disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii

0

+ 105.000

105.000

 
  • serv. public de interes local pentru administrarea domeniului public Âşi privat

0

+ 200.000

200.000