Hotărârea nr. 177/2001

HOTARAREA NR. 177 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2002 (Modificată prin HCL NR. 209/2001. Completată de HCL NR. 243/2001)
01h177

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 177

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2002

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 25.10.2001,

Analizând raportul nr.107833/17.10./2001 prin care Directia Economica propune instituirea impozitelor si taxelor locale ce se vor aplica de la data de 01.01.2002,

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/1998,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale , buget finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata prin O.U.G. nr. 62/1998 si O.U.G. nr. 15/1999,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale si se aproba instituirea de noi taxe pentru anul 2002, prevazute de Legea nr. 27/1994, republicata, cu aplicabilitate de la 01.01.2002, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Ramân în vigoare dispozitiile Regulamentului privind determinarea conditiilor în care se pot percepe taxele speciale, modul în care se obtine acordul persoanelor fizice si juridice platitoare, precum si modul de repartizare a acestora, aprobate prin Hotarârea Consiliului Local nr. 1/1999.

Art.3. Începând cu data de 01.01.2002 se abroga Hotarârile nr.181/2000 si 205/2000 ale Consiliului Local al municipiului Sibiu .

Art.4. Impozitele si taxele stabilite, prin prezenta hotarâre, se majoreaza numai pentru persoanele juridice, pentru persoanele fizice ramânând la nivelul anului 2001.

Art.5. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptată în Sibiu la data de de 25.10.2001

 

PREŞEDINTE
Constantin Trihenea

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa 1 la H.C.L. nr. 177/2001

I. Impozit pe cladiri

- Impozitul pe cladirile proprietate persoana fizica se calculeaza prin aplicarea cotei de

Cotă impozit pentru anul 2002
0,2%

asupra valorii cladirii determinata pe baza normelor prevazute în Anexa nr. 1, ce face parte integranta din H.C.L. nr. 205/2000, elaborata în temeiul O.G. nr. 62/1998.

În mod similar se impoziteaza cladirile persoanelor fizice care desfasoara activitati economice pe baza de libera initiativa.

- impozitul pe cladiri în cazul persoanelor juridice si altor contribuabili, altii decât cei prevazuti la art. 5 din Legea nr. 27/1994, se calculeaza prin aplicarea cotei de :

Cotă impozit pentru anul 2002
2,25%

asupra valorii de inventar a cladirilor actualizata conform prevederilor legale si înregistrate în contabilitatea acestora.

II. Impozit pe teren

Impozitul pe teren se stabileste anual în suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati iar în cadrul localitatilor pe zone în intravilan, conform H.C.L. nr. 3/1998, impozitul pe teren se calculeaza conform O.U.G. nr. 15/1999, aprobat prin Legea nr. 122/1999.

- pentru persoane fizice

Cota impozit pentru anul 2002

Zona A lei/mp

3900

Zona B lei/mp

2700

Zona C lei/mp

1600

Zona D lei/mp

900

- pentru persoane juridice

Cota impozit pentru 2002, majorata cu 50%

Zona A lei/mp

5850

Zona B lei/mp

4050

Zona C lei/mp

2400

Zona D lei/mp

1350

III. Taxa asupra mijloacelor de transport

A. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica apartinând contribuabililor în functie de capacitatea cilindrica a motorului pentru fiecare 500 cm. cubi sau tractiune de capacitate sub 500 cm cubi dupa cum urmeaza:

- pentru persoane fizice

Cota impozit pentru anul 2002

Autoturisme

40000

Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel

80000

Autotrenuri de orice fel

93000

Tractoare înmatriculate în evidenţele organelor de poliţie

53000

Motociclete, motorete şi scutere

20000

Biciclete şi tricicluri cu motor

15000

- pentru persoane juridice

Cota impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

Autoturisme

60000

Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel

120000

Autotrenuri de orice fel

139500

Tractoare înmatriculate în evidenţele organelor de poliţie

79500

Motociclete, motorete şi scutere

30000

Biciclete şi tricicluri cu motor

22500

B. Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinând contribuabililor, taxele anuale se stabilesc în functie de capacitatea acestora, astfel:

- persoane juridice

Capacitate

Cota impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

până la o tonă inclusiv

60.000

între 1-3 tone, inclusiv

199000

între 3-5 tone, inclusiv

300000

peste 5 tone

390000

- persoane fizice

Capacitate

Cota impozit pentru anul 2002

până la o tonă inclusiv

40.000

între 1-3 tone, inclusiv

133000

între 3-5 tone, inclusiv

200000

peste 5 tone

260000

 

C. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa

- persoane juridice

  Cota impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal

9600

Bărci fără motor folosite în alte scopuri

66000

Bărci cu motor

195.000

Bacuri, poduri plutitoare

144.000

Şalupe

384.000

Iahturi

4.800.000

Remorchere, şlepuri

până la 500 CP
501-2000 CP
2001-4000 CP
peste 4000480.000
960.000
1.425.000
1.935.000

Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale în funcţie de capacitatea de încărcare

până la 1500 t
1501-3000 t
peste 3000 t

 


480.000
720.000
1.200.000

Vapoare pentru fiecare 1000 tone sau fracţiune de 1000 tone

480.000

- persone fizice

  Cota impozit pentru anul 2002

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal

6400

Bărci fără motor folosite în alte scopuri

44000

Bărci cu motor

130.000

Bacuri, poduri plutitoare

96.000

Şalupe

256.000

Iahturi

3.200.000

Remorchere, şlepuri

până la 500 CP
501-2000 CP
2001-4000 CP
peste 4000320.000
640.000
950.000
1.290.000

Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale în funcţie de capacitatea de încărcare

până la 1500 t
1501-3000 t
peste 3000 t

 


320.000
480.000
800.000

Vapoare pentru fiecare 1000 tone sau fracţiune de 1000 tone

320.000

 

IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor în domeniul constructiilor

1. Certificatul de urbanism - pentru mediul urban

- persoane juridice

  Cota impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%
pâna la 150 48000
pâna la 250 65250
pâna la 500 81000
pâna la 750 99000
pâna la 1000 117000
peste 1000 117000 + 162 lei/mp.
pt. suprafete mai mari de 1000 m.p. 117000 + 162 lei/mp.

- persoane fizice

  Cota impozit pentru anul 2002
pâna la 150 32000
pâna la 250 43500
pâna la 500 54000
pâna la 750 66000
pâna la 1000 78000
peste 1000 78000 + 108 lei/mp.
pt. suprafete mai mari de 1000 m.p. 78000 + 108 lei/mp.

din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei inclusiv instalatiile aferente acesteia.
Certificatele de urbanism eliberate pentru imobilele apartinând Consiliului Local al Municipiului Sibiu sunt scutite de taxa. Pentru eliberarea Certificatului de notare a constructiilor realizate fara autorizatie de construire, se instituie o taxa egala cu valoarea de autorizare, calculata la valoarea de impozitare a cladirii.
Eliberarea Certificatului de notare a constructiei pentru constructiile realizate fara autorizatie de construire construite în termen mai mic de 2 ani, se va face numai dupa plata amenzii contraventionale aplicate conform Legii nr. 453/2001.

2. Autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatari de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari.

- persoane juridice

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

pentru fiecare m.p.

66.750

- persoane fizice

 

Cotă impozit pentru anul 2002

pentru fiecare m.p.

44.500

 

3. Autorizaţia de construire pentru lucrările care se autorizează potrivit legii.

- persoane juridice

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

 

2,4%

- persoane fizice

 

Cotă impozit pentru anul 2002

pentru fiecare m.p.

1,6%

din valoarea autorizată a lucrării sau construcţiei inclusiv instalaţiile aferente acesteia.

Pentru construcţiile de locuinţe , taxele se reduc cu 50%.

Excepţie pentru construcţiile de garaje pe domeniul public, taxa de autorizaţie construire este de 1,6%.

Taxele prevăzute la acest punct nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv construcţiile anexe ale acestora precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţii publice.

4. Autorizarea de construire pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourilor de afişaj a firmelor şi reclamelor.

- persoane juridice

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

pentru fiecare m.p.

66.750

- persoane fizice

 

Cotă impozit propusă pentru anul 2002

pentru fiecare m.p.

44.500

 

5. Autorizarea construcţiilor provizorii de santier necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea.

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

6,75%

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

4,5%

din valoarea autorizată a construcţiei provizorii.

6. Autorizaţii de construire pentu organizarea de tabere de corturi, căsuţe, camping – uri

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

4,6%

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

3,1%

din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.

7.Autorizaţia de desfiinţare parţială sau totală a construcţiilor şi a amenajărilor, se taxează cu:

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

0,24%

- persoane fizice

Cotă impozit propusă pentru anul 2002

0,16%

din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită dezafectată.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor conform prevederilor Legii nr. 453/2001, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, taxa care se percepe, este de:

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

100%

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

78%

din valoarea taxei iniţiale.

9. Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşament la reţelele de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică şi telefonie.

- persoane juridice

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

pentru fiecare instalaţie

99.750

- persoane fizice

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

pentru fiecare instalaţie

66.500

10. Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului.

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

499.500

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

333.000

11. Certificat nomenclatură stradală şi adresă

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

84.000

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

56.000

12. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor precum şi viza anuală a acestora.

A) Autorizaţia de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora.

- persoane fizice autorizate

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

pentru meseriaşi şi cărăuşi

58.000

pentru cazane de fabricat rachiu

111.000

pentru liber profesionişti

177.000

pentru mori, prese de ulei şi darace

420.000

pentru alte activităţi neprevăzute mai sus

554.000

B) Viză pentru autorizaţia de funcţionare a spaţiilor

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

831.000

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

554.000

C) Taxă avize pentru activităţi comerciale şi alimentaţie publică cu caracter temporar sau ocazional:

- ocazional (până la 30 de zile) - 225.000 lei

- temporar (peste 30 zile până la 1 an) – 460.000 lei

D) Autorizaţii de funcţionare eliberate contribuabililor

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

166.500

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

111.000

13. Alte taxe

a). copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, de fiecare m.p. de plan.

- persoane juridice

 

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

scara 1: 500

330.000

scara 1: 1000

499.500

scara 1: 2000

214.500

- persoane fizice

 

Cotă impozit pentru anul 2002

scara 1: 500

220.000

scara 1: 1000

333.000

scara 1: 2000

143.000

b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

500.000

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

333.000

 

V. Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, va avea următorul cuprins:

a) contribuabilii care beneficiază de serviciul de reclamă şi publicitate sub diverse forme, au obligaţia încheierii de contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o taxă de reclamă şi publicitate de

-persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

6,75%

-persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

4,5%

din valoarea contractului exclusiv taxa pe valoare adăugată aferentă.

b) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa va fi de :

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

265.500

- persoane fizie

Cotă impozit pentru anul 2002

177.000

 

VI. Taxe pentru şederea în staţiunile turistice, va avea următorul cuprins:

Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani, datorează taxă pentru şedere în respectivele staţiuni.

Taxa se determină prin aplicarea cotei de:

- persoane juridice

Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

12%

- persoane fizice

Cotă impozit pentru anul 2002

8%

la tarifele practicate de unităţile de cazare.

Se aplică în conformitate cu capitolul VII din Legea nr. 27/1994, republicată, modificată şi completată cu Ordonanaţ de Urgenţă a Guvenrului nr,. 62/1998.

VI. Alte taxe locale stabilite conform art. 42 din Legea nr. 27/1994, republicată .

 • Taxa zilnică pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţe, târguri şi oboare.

 • Nr. crt.

  Modul de folosire a locului public(serviciul prestat)

  Taxa / tarif

  1.

  Taxă pentru închirierea platourilor

  4000 lei/m.p. /zi

  2.

  Taxă pentru închirierea meselor din beton

  mese acoperite

  mese descoperite

   

  12.000 lei/m.p./zi

  8.000 lei /m.p. /zi

  3.

  Taxă pentru închiriere vitrine brânză

  28.000 lei/ buc./zi

  4

  Taxă pentru închirierea spaţiilor de zidărie

  8.000 lei/m.p./zi

  5.

  Taxă pentru închirierea tonetelor, chioşcurilor din tablă

  7.000 lei/m.p./zi

  6

  Taxă pentru închiriere boxă metalică(sub mese beton)

  3.000 lei/m.p./zi

  7.

  Taxă pentru vânzare animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre, astfel:

 • bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni
 • porcine până la 6 luni, ovine şi caprine
 • animale mici şi păsări cu excepţia puilor de o zi
 • pui de o zi
 •  

   

  18.000 lei/animal/zi

  12.000 lei/animal/zi

  3.000 lei/animal/zi

  200 lei/pui/zi

  8.

  Taxă pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie

  8.000 lei/m.p./zi

  9.

 • Taxă pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de transport spre vânzare:
 • biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete, cu sau fără ataş, biciclete

  alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică:

  - autoturism, autoutilitară, microbuz

  - autoturism, autoutilitară, microbuz cu remorcă

  - camion

  - camion cu remorcă

   


  10.000 lei/mijloc de transport / zi

   

   

  55.000 lei/mijloc de tr./zi

  100.000 lei/ mijloc de tr./zi

  75.000 lei/ mijloc de tr./zi

  100.000 lei/ mijloc de tr./zi

  10.

  Taxă pentru intrarea în târguri în care se vând obiecte de ocazie

  2.000 lei

  11.

  Taxă pentru închiriere boxă pentru desfacere carne:

 • Piaţa Cibin
 • Piaţa Vasile Aaron
 • Piaţa Rahova
 • Piaţa Teatru
 •  

  350.000 lei/boxă/zi

  150.000 leiboxă/zi

  180.000 lei/boxă/zi

  70.000 lei/boxă/zi

  12.

  Taxă pentru cântărirea animalelor

  20.000 lei/animal

  13.

  Taxă pentru închiriere cântare:

 • 5 – 10 Kg
 • 100 – 1.000 Kg
 •  

  20.000 lei/cântar/zi

  10.000 lei/cântărire

  14.

  Taxă pentru salubrizare pentru fiecare masă, tarabă, spaţiu

  5.000 lei/m.p./zi

  15.

  Taxă pentru utilizare spaţii frigorifice de fiecare Kg /24 h

  1.500 lei/Kg./24h

  16.

  Taxă pentru vânzare carne de la producător

  2.000 lei/Kg./zi

  17.

  Taxă pentru parcare temporară în locuri amenajate în acest scop.

  2.000 lei/auto/h

  18.

  Taxă pentru utilizare cărucior platformă

  10.000 lei/ buc./h

  19.

  Taxă xerocopiere

  2.000 lei/copie/A4

  20

  Taxă închiriere umbrelă

  9.000 lei/zi

  21

  Taxă închiriere masă pliantă din lemn

  5.000 lei/zi

  22.

  Taxă închiriere masă metalică fixă

  15.000 lei/m.p./zi

  23.

  Taxă închiriere masă pliantă din metal

  15.000 lei/m.p./zi

  24.

  Taxă închiriere tăviţe aliminiu /material plastic pentru brânză, carne

  2.000 lei/buc/zi

  25.

  Taxă publicitate pentru staţia de amplificare

  2.000 lei/anunţ

  26.

  Taxă depozitare spaţii închise

  5.000 lei/m.p./zi

  27.

  Taxă colet, sac, lădiţă

  4.000 lei/buc/zi

  28.

  Txă lădiţă 5 Kg.

  2.000 lei/buc/zi

  29.

  Taxă vrac

  25.000 lei/tonă/zi

  30.

  Taxă intrare pentru încărcare sau descărcare:

 • pentru camion
 • pentru camion cu remorcă
 • pentru autoturism
 • pentru autoturism şi remorcă
 •  

  10.000 lei

  20.000 lei

  10.000 lei

  15.000 lei

  31.

  Taxă vânzare brazi

  11.500 lei/buc

  32.

  Taxă intrare W.C. public

  2.000 lei/persoană

  33.

  Taxă inchiriere container pepeni – varză

  20.000 lei/buc/zi

  34.

  Taxă masă în Hala lactate

  100.000 lei/zi

  B. Taxă zilnică sau lunară achitată de persoane fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice, altele decât cele din pieţe, târguri, oboare, precum şi suprafeţe în faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii

  - persoane juridice

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  pentru vânzare de produse sau prestări de servicii diverse

  6.450 lei/m.p./zi

  pentru depozitarea de diverse materiale

  4.500 lei/m.p./zi

  Taxă pentru confecţionarea de produse

  8.250 lei/m.p./zi

  Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare de diverse materiale, confecţionare de produse

   

   

   

   

  8.250 lei/m.p./lună

  - persoane fizice

   

  Cotă impozit pentru anul 2002

  pentru vânzare de produse sau prestări de servicii diverse

  4.300 lei/m.p./zi

  pentru depozitarea de diverse materiale

  3.000 lei/m.p./zi

  Taxă pentru confecţionarea de produse

  5.500 lei/m.p./zi

  Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte scopuri decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, depozitare de diverse materiale, confecţionare de produse

   

   

  5.500 lei/m.p./lună

  Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului, pentru reparaţiile clădirii sau aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodăriilor sau strict comerciale, pe o perioadă de timp de maximum 48 h inclusiv.

  Ocuparea locurilor publice, se face numai cu aprobarea organelor competente şi cu plata anticipată a taxelor datorate. În cazul ocupării locurilor publice cu construcţii provizorii (garaje, copertine), plata se va face trimestrial, până în data de 15 ale ultimei luni din fiecare trimestru.

   

  C. Taxa pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit:

  - persoane juridice

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  1. cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale şi ferăstraie mecanice

  259.500 lei/an/utilaj

  2. Darace, pive şi mori pentru boia de ardei

  108.000 lei/an/utilaj

  - persoane fizice

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  1. cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale şi ferăstraie mecanice

  173.00 lei/an/utilaj

  2. Darace, pive şi mori pentru boia de ardei

  72.000 lei/an/utilaj

  Taxa se datorează pentru fiecare utilaj autorizat să funcţioneze şi plata se face până la 30 aprilie a fiecărui an.

  D. Taxă pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii

  - perosane juridice

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  43.000 lei

  - persoane fizice

  Cotă impozit pentru anul 2002

  28.500 lei

  E. Taxă pentru permisul de liberă trecere:

  - persoane juridice

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  94.500 lei

  - persoane fizice

  Cotă impozit pentru anul 2002

  63.000 lei

 • TAXE SPECIALE – instituite conform art. 44 din Legea nr. 189/1998, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 61/1998:

 • 1. Taxa pentru oficierea căsătoriilor se încasează pentru prestaţiile efectuate în zile nelucrătoare şi peste orele de program.

   

  Cotă impozit pentru anul 2002

  71.500 lei/căsătorie

  2. Taxă pentru fotografiere şi filmare la oficierea căsătoriilor.

  - persoane fizice

  Cotă impozit pentru anul 2002

  22.000 lei/căsătorie

  3. Taxă salubrizare domeniu public

  Persoane juridice

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  lei/an – pers fiz. autorizate

  33.000 lei

  lei/an asociaţii familiare

  33.000 lei

  lei/an – sociatăţi com.

  84.000 lei

  Termenul de plată a acestei taxe de către contribuabili, este la 30 iunie a fiecărui an.

  4. Taxă pentru refacerea şi întreţinerea iluminatului public.

  Societăţile comerciale ce au sediul ori desfăşoară activităţi pe teritoriul municipiului Sibiu, vor plăti anual o taxă pentru refacerea şi întreţinerea iluminatului public pentru sediu şi pentru fiecare punct de desfacere, punct de lucru, e.t.c., pe zone, acestea fiind determinate prin H.C.L. nr. 3/1998.

   

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  zona A-sediu, punct desfacere, punct lucru

  199.500 lei

  zona B – sediu, punct desfacere, punct lucru

  166.500 lei

  zona C- sediu, punct desfacere, punct lucru

  132.000 lei

  zona D-sediu,puct desfacere, punct lucru

   

  66.750 lei

  Termenul de achitare a acestei taxe este de 30 iunie a fiecărui an.

  5. Taxă sport – cultură

  Pentru susţinrea activităţii culturale şi sportive – manifestări la care Primăria este organizator sau coorganizator – ce se desfăşoară pe durata unui an, propunem instituirea taxei sport – cultură, după cum urmează:

   

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  persoane fizice autorizate

  100.000 lei

  asociaţii familiare

  100.000 lei

  societăţi comerciale

  332.000 lei

  Termenul de achitare a acestei taxe este 31 martie a fiecărui an.

  Sunt exceptaţi de la plata taxei, agenţii economici pe perioada în care nu îşi desfăşoară activitatea conform declaraţiei înregistrată legal.

  6. Taxe privind servicii de copiat, multiplicat şi scris acte necesare populaţiei în raporturile acesteia cu Primăria.

   

  Cotă impozit pentru anul 2002 majorat cu 50%

  lei/copie – format A4

  3.500 lei

  lei/copie – format A3

  6.700 lei

  lei/copie – format A2

  13.500 lei

  lei/copie – format A1

  27.000 lei

  7. Taxă porto

  În conformitate cu art. 38 din O.G. nr. 11/1996 “cheltuielile de orice fel necesare efectuării executării silite, sunt în sarcina debitorului urmărit”. În scopul recuperării cheltuielilor efectuate de către Primăria Municipiului Sibiu pentru încasarea creanţelor bugetare, propunem instituirea unei taxe la nivelul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire în valoare de:

  - persoane fizice 15.000 lei

  - persoane juridice 22.500 lei

  8. Taxă pentru reclama, publicitate

  În temeiul art. 44 din Legea nr. 189/1998, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 61/1998, contribuabilii, definiţi potrivit art. 3 din Legea nr. 27/1994, republicată, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 62/1998 şi O.U.G. nr. 15/1999, apărobată de Legea nr. 122/199, care folosesc afişe, panouri şi inscripţii în scopuri publicitare pentru propria activitate şi pentru diverse produse, datorează taxă de reclamă şi publicitate ce se poate determina în funcţie de dimensiunile acestora, astfel:

   

  Taxă pentru 2002

  Taxă pentru expunere de afişe, pamouri şi inscripţii publicitare pentru propria activitate şi pentru diverse produse.

  1.500.000 lei/m.p. sau fracţiune/an

  Taxă pentru expunere ocazională de afişe, panouri şi inscripţii publicitare pentru propria activitate şi pentru diverse produse

  155.000 lei/zi

  Plata acestei taxe se va face anticipat obţinerii avizului de instalare a afişelor sau a panourilor.

  PREŞEDINTE

  Constantin Trihenea

  Contrasemnează

  SECRETAR

  Iordan Nicola

   

  NOTĂ

   

 • Aplicarea taxelor prevăzute în prezenta hotărâre, se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 27/1994, republicată, modificată şi completată cu O.U.G. nr. 62/1998 şi O.U.G. nr. 15/1999, aprobată de Legea nr. 122/1999

 • În cazul modificării şi completării legislaţiei de specialitate existente în prezent, H.C.L. se va modifica şi completa în conformitate cu acestea.