Hotărârea nr. 176/2001

HOTARAREA nr. 176 privind rectificarea bugetului local pe anul 2001.
01h176

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 176

privind rectificarea bugetului local pe anul 2001

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ din data de 15.10.2001,

Analizând raportul nr. 106447/12.10.2001 prin care DirecÞia Economicã propune rectificarea bugetului local pe anul 2001,

Având În vedere adresa nr. 8345/2001 a Consiliului JudeÞean Sibiu ,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 4 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. d ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

 

Art.1.Se aprobã rectificarea bugetului local pe anul 2001 cu suma de 141.600 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 15.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Iancu DĂŁnuleĂž
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2001

- mii lei -

Capitol
articol
aliniat
Denumire indicatori
Program
iniĂžial
an
Plan iniĂžial
trim IV
InfluenĂže
trim IV
Program rectificat
an
Plan rectificat
trim IV

0001

VENITURI

678.363.637

185.324.375

+ 141.600

678.505.237

185.465.975

34.02

COTE ÂŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

211.982.000

56.551.792

+ 141.600

212.123.600

56.693.392

34.02.02

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

200.000.000

0

+ 141.600

200.141.600

141.600

5002

CHELTUIELI

678.363.637

114.123.972

+ 141.600

678.505.237

114.265.572

72.02.20

ALTE ACÞIUNI

1.880.000

223.540

+ 141.600

2.021.600

365.140

72.02.50

Alte cheltuieli

1.050.000

200.000

+ 141.600

1.191.600

341.600

Art.30.07

Alte cheltuieli

1.050.000

200.000

+ 141.600

1.191.600

341.600