Hotărârea nr. 175/2001

HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea manifestării Zilele Toamnei sibiene
01h175

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 175

privind aprobarea manifestĂŁrii "Zilele Toamnei sibiene"

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža extraordinarĂŁ la data de 15.10.2001,

Analizând Expunerea de motive Întocmitã de consilierii municipali PSD Înregistratã cu nr. 105832/11.10.2001, referatul nr. 105156/2001 al Casei de culturã a municipiului Sibiu ºi raportul nr.106706/2001 Întocmit de Serviciul dezvoltare economicã ºi relaÞii externe prin care se propune organizarea manifestãrii "Zilele Toamnei sibiene" În perioada 19.10.2001 - 21.10.2001,

Vãzând avizul Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice , ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "p" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ organizarea manifestĂŁrii " Zilele Toamnei sibiene - Festivalul mustului" ĂŽn perioada 19.10.2001 - 21.10.2001, ĂŽn PiaĂža MicĂŁ a Municipiului Sibiu.

Art 2. Pentru ocuparea domeniului public nu se vor percepe taxe de ĂŽnchiriere.

Art.3. Se completeazã Hotãrârea nr. 218/2000 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind aprobarea agendei culturale pentru anul 2001, cu festivalul menÞionat la art.1.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu la data de 15.10.2001

 

PREÂŞEDINTE
Iancu DĂŁnuleĂž
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola