Hotărârea nr. 174/2001

HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea documentației PUD - Stație distribuție carburanți și lubrifianți - str. Ghe. Dima
01h174

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 174

privind aprobarea documentaĂžiei PUD - StaĂžie distribuĂžie carburanĂži Âşi lubrifianĂži - str. Ghe. Dima

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr.99019/25.09.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune aprobarea documentaÞiei PUD - StaÞie distribuÞie carburanÞi ºi lubrifianÞi - str. Ghe. Dima, conform proiect nr. 47/2001 Întocmit de S.C. SISTEM S.R.L.,

Vãzând avizul Comisiei de organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 din Legea nr. 50/1991, republicatã, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 453/2001, precum ºi ale art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "k" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ documentaĂžia de urbanism "Plan urbanistic de detaliu - StaĂžie distribuĂžie carburanĂži Âşi lubrifianĂži - str. Ghe. Dima nr. 44 ", conform proiect nr. 47/2001 ĂŽntocmit de S.C. SISTEM S.R.L. , cu respectarea condiĂžiilor din avize Âşi a studiului de impact.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola