Hotărârea nr. 173/2001

HOTARAREA NR. 173 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.133/1998 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind participarea cu fonduri bănești a agenților economici și a persoanelor fizice la întreținerea, repararea sau asfaltarea drumurilor din zona în care își au sediul, respectiv locuiesc
01h173

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 173

privind modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 133/1998 a Consiliului Local al municipiului Sibiu privind participarea cu fonduri bãneºti a agenÞilor economici ºi a persoanelor fizice la ÎntreÞinerea, repararea sau asfaltarea drumurilor din zona În care κi au sediul, respectiv locuiesc

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr.99520/26.09.2001 prin care DirecÞia Tehnicã propune modificarea ºi completarea Hotãrârii nr. 133/1998 a Consiliului Local al municipiului Sibiu, privind participarea cu fonduri bãneºti a agenÞilor economici ºi a persoanelor fizice la ÎntreÞinerea, repararea sau asfaltarea drumurilor din zona În care κi au sediul, respectiv locuiesc,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art. 55 ºi 56 din Legea nr. 24/2000, ale art. 22 din Ordonanþa nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. "f" ºi "l" precum. ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.I. Se modificã ºi se completeazã art.1 din Hotãrârea nr. 133/1998 ºi va avea urmãtorul conÞinut :
" Art.1. În vederea reabilitãrii strãzilor din municipiul Sibiu, care prin lege intrã în administrarea Consiliului Local, agenþii economici precum ºi persoanele fizice pot contribui cu sume de bani care sã acopere cel puþin 40% din valoarea devizului întocmit pentru întreþinerea, repararea sau asfaltarea strãzii din zona în care au sediul, respectiv locuiesc ."

Art.II. Se modificã ºi se completeazã art. 6 din Hotãrârea nr. 133/1998 ºi va avea urmãtorul conÞinut :
" Art.6. AgenĂžii economici Âşi persoanele fizice dupĂŁ ĂŽndeplinirea criteriilor de la articolele precedente vor emite comandĂŁ, ĂŽn nume propriu, cĂŁtre societatea specializatĂŁ ĂŽn lucrĂŁri de drumuri Âşi agreatĂŁ de Consiliul Local al municipiului Sibiu, sau vor executa lucrĂŁri ĂŽn regie proprie, cu acordul prealabil al PrimĂŁriei municipiului Sibiu. "

Art.III. Se modificã ºi se completeazã art. 7 din Hotãrârea nr. 133/1998 ºi va avea urmãtorul conÞinut :
" Art.7. În cazul în care contribuþia nu acoperã integral costul lucrãrilor, Primãria municipiului Sibiu va încheia contractul de execuþie cu SC DPC SA pentru lucrãrile finanþate de aceasta , urmând ca pentru restul lucrãrilor contractul sã fie încheiat de finanþator cu acordul prealabil al Primãriei municipiului Sibiu. În cazul în care contribuþia acoperã integral costul lucrãrilor, contractul va fi încheiat de beneficiar ºi executantul ales de acesta cu acordul prealabil al Primãriei municipiului Sibiu. Solicitanþii vor încheia contracte de sponsorizare ºi/sau donaþie cu Primãria municipiului Sibiu, în condiþiile prevãzute de lege, care va înregistra în patrimoniul municipiului Sibiu bunul respectiv. Predarea - primirea se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi, în care se va menþiona în mod obligatoriu valoarea bunului ºi datele de identificare.

Art.IV. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola