Hotărârea nr. 172/2001

HOTARAREA NR. 172 privind repartizarea, în vederea închirierii, a spațiului situat în Sibiu str. Arhivelor nr. 2 , Partidului România Mare - filiala județeană Sibiu
01h172

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 172

privind repartizarea, În vederea Închirierii, a spaÞiului situat În Sibiu str. Arhivelor nr. 2 , Partidului "România Mare" - filiala judeÞeanã Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr. 95034/12.09.2001 Întocmit de d-nul consilier municipal Iancu DãnuleÞ prin care se propune schimbarea destinaÞiei spaÞiului situat În Sibiu str. Arhivelor nr. 2 ºi repartizarea acestuia În vederea Închirierii, Partidului România Mare - filiala judeÞeanã Sibiu

Având În vedere raportul nr. 96873/18.09.2001 al DirecÞiei Patrimoniu - urbanism ,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerþ, În conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 ºi 2 din Legea nr. 27/1996,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. f ºi h ºi ale art 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se repartizeazã, În vederea Închirierii, spaÞiul situat În Sibiu, str. Arhivelor nr. 2, În suprafaÞã de 114 mp. , Partidului "România Mare " - Filiala judeÞeanã Sibiu, cu destinaÞia "sediu partid politic ".

Art.2. Primarul municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola