Hotărârea nr. 171/2001

HOTARAREA NR. 171 privind însușirea-neînsușirea rapoartelor de expertiză tehnică - judiciară
01h171

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 171

privind ĂŽnsuÂşirea-neĂŽnsuÂşirea rapoartelor de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001 ,

Analizând rapoartele nr. 97228/19.09.2001 ºi nr. 97797/20.09.2001 ale Comisiei pentru verificarea rapoartelor de expertizã,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În conformitate cu dispoziþiile art. 728 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 3; art. 38 alin. 2 lit. f, art. 121 ºi art. 123 alin. 2 precum ºi art. 46 alin. 2 din Legea 215 /2001 privind administraþia publicã localã ,

HOTÃRêTE

Art. 1 Se ĂŽnsuÂşesc rapoartele de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ conform anexelor I Âşi I bis.

Art. 2 Nu se ĂŽnsuÂşesc rapoartele de expertizĂŁ tehnicĂŁ - judiciarĂŁ conform anexei II.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la Îndeplinire a prezentei hotãrâri .

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola