Hotărârea nr. 170/2001

HOTĂRÂREA NR. 170 privind repartizarea prioritară a unor locuinţe din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmează să fie evacuate şi pentru unele cazuri deosebite (Art. 1, lit. c revocată prin HCL NR. 201/2001. Art. 1, pct. b revocat prin HCL NR. 26/2002)
01h170

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 170

privind repartizarea prioritarĂŁ a unor locuinĂže din fondul locativ de stat pentru unele familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate Âşi pentru unele cazuri deosebite

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând referatul nr.97312/19.09.2001, prezentat de Comisia socialã prin care se solicitã repartizarea de locuinÞe din fondul locativ de stat persoanelor care au fost sau urmeazã sã fie evacuate din locuinÞele pe care le-au deÞinut În calitate de chiriaºi .

În conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 ºi ale Hotãrârii Consiliului Local nr. 195/2000,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. - Se acordĂŁ prioritar locuinĂže din fondul locativ de stat unor familii care sunt sau urmeazĂŁ sĂŁ fie evacuate din locuinĂžele pe care le-au deĂžinut ĂŽn calitate de chiriaÂşi Âşi pentru unele cazuri deosebite, astfel :
a) Pentru familia DUMINCIUC CLAUDIA - LILIANA , compusĂŁ din 6 persoane, evacuatĂŁ din str. MĂŁsarilor nr. 1, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn Sibiu, str. Pielarilor nr. 14.
b) Pentru familia DANCU NICOLAE, compusĂŁ din 2 persoane, evacuatĂŁ din str. Felinarului nr.2, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn str. Semaforului nr. 14 bl.1 ap.25
c) Pentru familia HUMACIU ÂŞTEFAN, compusĂŁ din 2 persoane, evacuatĂŁ din str. ÂŞtefleÂşti nr. 2, bl. 2 ap. 74, se repartizeazĂŁ locuinĂža situatĂŁ ĂŽn str. Zidului nr.6

Art.2. - Primarul municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana SA, vor asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola