Hotărârea nr. 17/2001

HOTARAREA NR. 17 privind aprobarea proceselor verbale întocmite cu ocazia licitației publice organizată de Primăria Municipiului Sibiu, în data de 10.01.2001, pentru concesionarea unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu
01h17

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR. 17
privind aprobarea proceselor verbale întocmite cu ocazia licitaţiei publice organizată de Primăria Municipiului Sibiu, în data de 10.01.2001, pentru concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.01.2001,

Analizând referatul nr.4032/2001, al Direcţiei patrimoniu - Urbanism, prin care se propune aprobarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia licitaţiei publice orgenizată de Primăria Municipiului Sibiu în data de 10.01.2001, pentru concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.2, lit.g din Legea nr.69/1991 şi ale Legii nr.219/1998,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă procesele verbale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, încheiate cu ocazia licitaţiei publice deschise organizată de Primăria Municipiului Sibiu, în data de 10.01.2001, pentru concesionarea următoarelor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sibiu, cu destinaţia construirii de locuinţe:.

- teren 892,5 mp. – nr.top.10.876/2 -situat în str.Grâului- lot nr.1- adj.Mihuţescu Gogu

- teren 900,0 mp. – nr.top.1105/1/1/1/7- zona Rampa Ştefan cel Mare- lot nr.6 – adj.Mihai Ilarie

- teren 900,0 mp. – nr.top.1105/1/1/1/8- zona Rampa Ştefan cel Mare- lot.nr.7- adj.Mihai Gheorghe

Art.2 Procesele verbale prevăzute la art.1 vor face parte integrantă din contractele de concesiune care se vor încheia cu adjudecătorii.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 25.01.2001.

 

 

PREŞEDINTE,
Ioan Cornel Langa

p.SECRETAR,
dir.Gabriela Mihăilescu