Hotărârea nr. 169/2001

HOTĂRÂREA NR. 169 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, a spaţiului situat în Sibiu, str. Tribunei nr. 19 (Revocată prin HCL NR. 199/2001)
01h169

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 169

privind repartizarea, ĂŽn vederea ĂŽnchirierii fĂŁrĂŁ licitaĂžie publicĂŁ , a spaĂžiului situat ĂŽn Sibiu, str. Tribunei nr. 19

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr.97754/20.09.2001 prin care d-nul consilier Mitea Ilie propune repartizarea, În vederea Închirierii fãrã licitaÞie publicã, a spaÞiului situat În Sibiu, str. Tribunei nr. 19,

Având În vedere raportul nr. 97615/20.09.2001 Întocmit de DirecÞia Patrimoniu - urbanism ,

Vãzând avizul Comisiei pentru servicii publice ºi comerÞ,

În temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit. "f" ºi "h" ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se repartizeazã, În vederea Închirierii fãrã licitaÞie publicã, spaÞiul situat În Sibiu, str. Tribunei nr. 19, În suprafaÞã totalã de 30,52 mp. , Clubului Lions Sibiu, pe o perioadã de 1 an de la data Încheierii contractului de Închiriere.
La expirarea perioadei menĂžionatĂŁ la alin.1, AsociaĂžia " Club Lions "Sibiu va prezenta un raport de activitate, ĂŽn funcĂžie de care termenul contractului de ĂŽnchiriere va fi sau nu prelungit.

Art.2. Primarul municipiului Sibiu ºi S.C. Urbana S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola