Hotărârea nr. 168/2001

HOTĂRÂREA NR. 168 privind prelungirea termenului de atribuire în folosinţă gratuită a două chioşcuri în favoarea Universităţii Lucian Blaga (Modificată de HCL NR. 231/2001)
01h168

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 168

privind prelungirea termenului de atribuire În folosinÞã gratuitã a douã chioºcuri În favoarea UniversitãÞii Lucian Blaga

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr. 81068/02.08.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune prelungirea termenului de atribuire În folosinÞã gratuitã a douã chioºcuri amplasate În pieÞele Cibin ºi Rahova, În favoarea UniversitãÞii Lucian Blaga,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În temeiul prevederilor art. 126, 38 alin.2 lit. n ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se prelungeºte termenul de atribuire În folosinÞã gratuitã pânã la data de 25.08.2003, În favoarea UniversitãÞii " Lucian Blaga " Sibiu, pentru urmãtoarele chioºcuri, cu destinaÞia " desfacere pâine " :
- un chioºc În suprafaÞã de 2,80 mp situat În PiaÞa Cibin, pe latura dinspre str. Morilor
- un chioºc În suprafaÞã de 2,80 mp situat În PiaÞa Rahova

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola