Hotărârea nr. 167/2001

HOTARAREA NR. 167 privind completarea Agendei culturale pentru anul 2001 cu "Târgul național de carte și revistă religioasă
01h167

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 167

privind completarea Agendei culturale pentru anul 2001 cu "Târgul naÞional de carte ºi revistã religioasã "

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr. 97749/20.09.2001 prin care Serviciul Dezvoltare economicã ºi RelaÞii Externe propune completarea agendei culturale pe anul 2001 cu Târgul naÞional de carte ºi revistã religioasã,

Vãzând avizul Comisiei pentru activitãÞi ºtiinÞifice, ÎnvãÞãmânt, sãnãtate, culturã, protecÞie socialã, sportive ºi de agrement,

În conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 24/2000,

În temeiul dispoziþiilor art. 38 alin. 2 lit. p ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

HOTÃRêTE

Art.1. Se completeazã Hotãrârea nr. 218/2000 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu , privind aprobarea agendei culturale pentru anul 2001, conform anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola