Hotărârea nr. 166/2001

HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme şi al consumului lunar de carburanți (Revocată de HCL NR. 419/2015)
01h166

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 166

privind aprobarea normativului de dotare cu autoturisme Âşi al consumului lunar de carburanĂži

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001

Analizând raportul nr. 96999/18.09.2001 prin care Serviciul administrativ propune reducerea numãrului de autoturisme de serviciu din parcul Primãriei Municipiului Sibiu ºi a consumului de carburanÞi pentru acestea,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 80/01.09.2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritĂŁĂžile Âşi instituĂžiile publice,

În temeiul art. 38 alin.3 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobĂŁ normativul de dotare a Consiliului Local al municipiului Sibiu cu un numĂŁr de 5 autoturisme , dupĂŁ cum urmeazĂŁ :
a) un autoturism Daewoo Leganza la dispoziĂžia Primarului municipiului Sibiu ;
b) un autoturism Daewoo Nubira la dispoziĂžia domnului viceprimar Gheorghe Tuluc Âşi a direcĂžiilor pe care le coordoneazĂŁ ;
c) un autoturism Skoda Octavia la dispoziÞia domnului viceprimar Daniel Fântânã ºi a direcÞiilor pe care le coordoneazã ;
d) un autoturism Renault la dispoziĂžia Secretarului municipiului Sibiu Âşi a direcĂžiilor pe care le coordoneazĂŁ ;
e) un autoturism Dacia 1310 la dispoziĂžia DirecĂžiei economice .

Art. 2 . Se transferĂŁ la Serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu urmĂŁtoarele autoturisme :
a) un autoturism Dacia Nova la Serviciul public de administrare Âşi exploatare a parcĂŁrilor ĂŽn municipiul Sibiu ;
b) o autoutilitarĂŁ la Serviciul public de administrare a pieĂželor municipiului Sibiu
c) o autoutilitarĂŁ la Serviciul public de administrare a domeniului public Âşi privat al municipiului Sibiu ;
d) un autoturism Dacia 1310 Âşi un autoturism ARO la Serviciu public de cadastru Âşi disciplina ĂŽn construcĂžii .

Art.3. Consumul de carburanĂži pentru autoturismele din parcul auto al Consiliului Local al municipiului Sibiu va fi de 250 litri/lunĂŁ/maÂşinĂŁ .

Art.4. La data intrãrii În vigoare a prezentei hotãrâri, se abrogã Hotãrârea nr. 130/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu.

Art.5. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola