Hotărârea nr. 165/2001

HOTĂRÂREA NR. 165 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Teatrul "Radu Stanca" (Modificată de HCL NR. 29/2005)
01h165

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 165

privind aprobarea Regulamentului de organizare Âşi funcĂžionare precum Âşi modificarea organigramei Âşi a statului de funcĂžii la Teatrul "Radu Stanca "

 

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001 ,

Analizând raportul nr. 97157/19.09.2001 prin care Serviciul Resurse umane propune aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcÞionare precum ºi modificarea organigramei ºi statului de funcÞii la Teatrul Radu Stanca Sibiu,

Având În vedere Hotãrârea nr. 46/2001 a Consiliului Local al municipiului Sibiu precum ºi adresele nr. 1461/2001 ºi 1462/2001 ale Teatrului Radu Stanca ,

Vãzând avizul Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor,

În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit. "e " ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcÞionare al Teatrului "Radu Stanca " Sibiu , conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2. Se aprobã organigrama ºi numãrul de personal al Teatrului "Radu Stanca " conform anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.3. Se aprobã statul de funcÞii al Teatrului "Radu Stanca " conform anexei nr. 3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.4. Directorul Teatrului "Radu Stanca " va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola