Hotărârea nr. 164/2001

HOTARAREA NR. 164 privind stabilirea Regulamentului de repartizare a locuințelor aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu
01h164

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 164

privind stabilirea Regulamentului de repartizare a locuinÞelor aparÞinând domeniului public al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând referatul nr. 97831/2001, prezentat de Comisia socialã privind stabilirea regulamentului de repartizare a locuinÞelor aparÞinând domeniului public al Municipiului Sibiu

Vãzând avizele Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor ºi Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanÞe ºi adminitrarea domeniului public ºi privat al municipiului,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996, ale art. 16 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 ºi ale art.4 din H.G. nr. 505/1998

În temeiul prevederilor art. 38, alin. 2 lit. " h ", ale art. 125 ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã Regulamentul de repartizare a locuinÞelor aparÞinând domeniului public al municipiului Sibiu conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.2 Contractele de ĂŽnchiriere se vor ĂŽncheia pe o perioadĂŁ de 5 ani cu posibilitatea de a fi prelungite prin acordul pĂŁrĂžilor numai dacĂŁ locatarul ĂŽndeplineÂşte criteriile avute ĂŽn vedere la repartizare.

Art.3 Se modificã art. 2 al HCL nr.129/2001 , dându-i-se urmãtorul conÞinut : " Imobilul menÞionat la art.1 va face parte din domeniul public al municipiului Sibiu având destinaÞia locuinÞe. "

Art.4 Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1

 

R E G U L A M E N T
privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinÞelor aparÞinând domeniului public al Municipiului Sibiu

1. Fondul de locuinÞe aparÞinând domeniului public al municipiului Sibiu se poate realiza prin construcÞii noi, prin reabilitarea unor construcÞii existente, ºi prin achiziÞii publice.

2. LocuinÞele aparÞinând domeniului public al municipiului se repartizeazã de cãtre consiliul local În baza criteriilor stabilite anual prin hotãrâre.

3. Contractul de ĂŽnchiriere se ĂŽncheie de cĂŁtre primar sau de cĂŁtre o persoanĂŁ ĂŽmputernicitĂŁ de acesta cu beneficiarii stabiliĂži de Consiliul Local.

4. Chiria se va stabili potrivit legii.
4.1. Chiria practicatĂŁ pentru locuinĂže va acoperi cheltuielile de administrare, ĂŽntreĂžinere Âşi reparaĂžii, impozite clĂŁdiri Âşi pe teren, precum Âşi recuperarea investiĂžiei funcĂžie de durata normatĂŁ stabilitĂŁ potrivit prevederilor legale.

5. Listele de prioritĂŁĂži vor fi ĂŽntocmite de cĂŁtre Comisia SocialĂŁ ĂŽn baza anchetelor sociale efectuate ĂŽn acest scop.
5.1. Vor avea prioritate ĂŽn vederea repartizĂŁrii locuinĂželor urmĂŁtoarele categorii de persoane:
a) Familiile sau persoanele evacuate de foÂştii proprietari ĂŽn baza unor sentinĂže judecĂŁtoreÂşti rĂŁmase definitive Âşi irevocabile.
b) ChiriaÂşii imobilelor revendicate conform Legii nr.10/2001
c) Tineri cãsãtoriÞi pânã la 35 ani, cu locuri de muncã În municipiul Sibiu ºi cu posibilitãÞi materiale de achitare a chiriei.
d) Tineri proveniĂži din instituĂžii de ocrotire socialĂŁ care au ĂŽmplinit 18 ani Âşi sunt ĂŽncadraĂži ĂŽn muncĂŁ.
e) Persoane handicapate , pensionari, beneficiari ai Legii nr. 42/1990.
f) Persoane sau familii cu situaÞii deosebite, constatate de membrii comisiei sociale În urma anchetelor efectuate ºi care nu se Încadreazã În condiÞiile expuse la punctele a- e, cât ºi persoane care desfãºoarã activitãÞi de interes comunitar.
g) ToĂži solicitanĂžii de locuinĂže vor trebui sĂŁ aibĂŁ depuse cereri ĂŽnregistrate la PrimĂŁria Municipiului Sibiu, Âşi domiciliul ĂŽn municipiul Sibiu

6. LocuinÞele aparÞinând domeniului public nu pot fi vândute.

7. Beneficiarii locuinÞelor aparÞinând domeniului public nu au dreptul sã subÎnchirieze, sã Încheie contracte de comodat, sã transmitã dreptul de locuire sau sã schimbe destinaÞia spaÞiului Închiriat sub sancÞiunea rezilierii de drept a contractului de Închiriere ºi a suportãrii eventualelor daune aduse locuinÞei ºi clãdirii, dupã caz.

8. Nu pot beneficia de locuinÞe aparÞinând domeniului public al municipiului Sibiu, persoanele sau familiile care:
a) deÞin În proprietate o locuinÞã.
b) au Înstrãinat o locuinÞã dupã data de 1 ianuarie 1990 sau au pierdut-o În urma unor sentinÞe judecãtoreºti pentru diferite motive imputabile lor ( au girat locuinÞe, restanÞe la plata unor datorii etc) .
c) au beneficiat de sprijinul statului ĂŽn credite Âşi execuĂžie pentru realizarea unor locuinĂže .
d) deÞin o locuinÞã În calitate de chiriaºi.

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu

SECRETAR
Iordan Nicola