Hotărârea nr. 163/2001

HOTARAREA NR. 163 privind avizarea indicatorilor de performanță în vederea încheierii contractelor de performanță cu directorii generali ai societăților comerciale la care Consiliul Local este acționar unic
01h163

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 163

privind avizarea indicatorilor de performanÞã În vederea Încheierii contractelor de performanÞã cu directorii generali ai societãÞilor comerciale la care Consiliul Local este acÞionar unic

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001,

Analizând raportul nr.98182/21.09.2001 prin care se considerã cã indicatorii de performanÞã, propuºi de societãÞile comerciale la care Consiliul Local este acÞionar unic, corespund specificului fiecãruia dintre societãÞi ºi pot constitui obiectul contractelor de performanÞã,

Vãzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale,buget, finanÞe ºi administrarea domeniului public ºi privat al municipiului ,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico - financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar ºi ale Normelor metodologice aprobate prin Ordinul nr. 502/2001,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. j ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Articol unic. Se avizeazã indicatorii de performanÞã În vederea Încheierii contractelor de performanÞã cu directorii generali ai societãÞilor comerciale la care Consiliul Local este acÞionar unic, conform anexelor 1,2,3,4 ºi 5 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola