Hotărârea nr. 162/2001

HOTĂRÂREA NR. 162 privind înfiinţarea Serviciului public de cadastru, agricultură şi disciplină în construcţii (Abrogată anexa nr. 2 prin HCL NR. 162/2001)
01h162

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 162

privind ĂŽnfiinĂžarea Serviciului public de cadastru, agriculturĂŁ Âşi disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii

Consiliul Local al municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 27.09.2001

Analizând raportul nr. 97907/20.09.2001 prin care DirecÞia Patrimoniu - urbanism propune organizarea Serviciului public de cadastru, agriculturã ºi disciplinã În construcÞii,

Vãzând avizele Comisiei pentru administraÞie publicã localã, juridicã, apãrarea ordinii publice, respectarea drepturilor ºi libertãÞilor cetãÞenilor ºi Comisiei de organizarea ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protecÞia mediului Înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã,

În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 13/2001, ale art. 35 pct. 2 din Legea nr. 189/1998,

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. i ºi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE

Art.1. Se aprobã ÎnfiinÞarea Serviciului public de cadastru, agriculturã ºi disciplinã În construcÞii, ca serviciu public cu personalitate juridicã, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, Începând cu data de 15 octombrie 2001.

Art.2. Serviciul public de cadastru, agriculturĂŁ Âşi disciplinĂŁ ĂŽn construcĂžii are sediul ĂŽn Sibiu, str. S. Bruckenthal nr. 2.

Art.3. Patrimoniu Serviciului public se constituie din bunuri mobile, conform anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. Predarea patrimoniului se va face de cãtre o comisiei stabilitã prin dispoziÞia Primarului, pe bazã de protocol.

Art.4. Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcÞionare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.5. Se aprobã organigrama, statul de funcÞii ºi numãrul de personal, ale Serviciului public de cadastru, agriculturã ºi disciplinã În construcÞii, conform anexelor nr. 3 ºi nr. 4 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.6. Se aprobã Bugetul de venituri ºi cheltuieli al Serviciului public de cadastru, agriculturã ºi disciplinã În construcÞii, conform anexei nr. 5 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. FinanÞarea cheltuielilor curente ºi de capital se asigurã din venituri extrabugetare ºi din subvenÞii alocate de la bugetul local.

Art.7. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotãrâri. .

 

AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu , la data de 27.09.2001

 

PREÂŞEDINTE
Ioan Banciu
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola